Nyheter

57 miljarder för tunnel mellan Helsingborg och Helsingör

En ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör planeras ersätta färjetrafiken. Foto: Getty Images.

En ny förbindelse för tåg och bilar mellan Helsingborg och Helsingör skulle kosta 57 miljarder kronor att bygga. Det visar en ny rapport som sammanställts av danska och svenska myndigheter. På plussidan ligger bättre kommunikationer och halverad restid.

Trafikverket och de danska myndigheterna Vejdirektoratet och Transport-, bygge og boligstyrelsen har sedan 2018 genomfört en förberedande studie av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Uppdraget omfattar att utreda en vägförbindelse och en väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik. Arbetet av den förberedande studien är nu slutfört och presenterades nyligen av representanter från de båda ländernas myndigheter vid en gemensam presskonferens.

– Förslaget som vi lämnar från vår utredning grundar sig på ett omfattande arbete och ger en bred beskrivning av de effekter som kan komma att uppstå, säger Peter Bernström, ansvarig utredare vid Trafikverket.

Förstudien visar två alternativ för förbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg. Antingen en tunnel för både väg- och järnvägstrafik eller en tunnel för enbart vägtrafik. Vägförbindelsen skulle bli 17,2 kilometer lång och bestå av två borrade tunnelrör, varav 11 kilometer under själva sundet. Varje tunnelrör utformas för motorvägsstandard med två körfält och vägren.

Järnvägsförbindeln skulle enligt förslaget också bestå av två tunnelrör och bli totalt cirka 13,5 km lång, varav 7,5 kilometer under sundet.
Analyserna i rapporten visar att restiden med en fasta vägförbindelsen reduceras med bil mellan Helsingör och Helsingborg med cirka 24 minuter i rusningstid och 36 minuter under lågtrafik. En fast järnvägsförbindelse förväntas reducera restiden mellan Helsingör och Helsingborg med cirka 16 minuter och restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn med mellan 20 och 23 minuter. I vissa fall innebär det en halverad restid.
Samtidigt räknar man med att antalet fordon över Öresund ökar från 38 200 till 42 300 per vardagsdygn. När den järnvägstunneln mellan Helsingör och Helsingborg står klar förväntas 19 300 kollektivtrafikresenärer nyttja den per dag.
Den totala anläggningskostnaden för väg- och järnvägsförbindelsen har beräknats till totalt 57,2 miljarder svenska kronor, varav vägförbindelsen är beräknad till drygt 29,5 miljarder. Byggtiden beräknas till cirka åtta år.
– Idag har vi levererat svaret på uppdraget som vi fick 2018 och som nu skickas det vidare till respektive lands regeringar. Vad som händer härefter beror på om man kommer fram till att man vill driva projektet vidare. Då vidtar ytterligare utredningar för djupare analyser, säger Lennart Andersson, Trafikverkets regiondirektör Region Syd.