Nyheter

93 000 bostäder om året behöver byggas

Prognosen från Boverket visar att cirka 93 000 nya bostäder behöver byggas under de kommande åren. Foto: Getty Images

Byggtakten under de närmste åren behöver öka.
Det menar Boverket som nyligen presenterade sin uppdaterade byggbehovsprognos.
Cirka 93 000 bostäder behöver byggas varje år fram till år 2020 för att täcka behovet.
I år bedömer de att cirka 56 000 bostäder kommer att påbörjas. 

– Vi behöver bygga motsvarande ett Linköping eller ett Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med ett underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Med anledning av Statistiska centralbyråns, SCB, senaste befolkningsprognos från april i år (se faktarutan) har Boverket sett anledning att revidera sin nationella byggbehovsprognos från förra året.
Deras prognos visar att behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara 66 900 i genomsnitt över hela perioden. Det är ungefär samma siffra som prognosen visade förra året.
Men behovet är dock ojämnt fördelat då befolkningsökningen varierar över perioden. 

– Det är värt att notera att befolkningsökningen i Sverige nästan aldrig varit så här stor per år och även om det byggs mycket så är det inte tillräckligt. Slutsats: vi behöver bygga ännu fler bostäder i Sverige. Det räcker inte att toppa formen i ett år eller två, utan behovet är större än så.

Behovet av nya bostäder bedöms vara 93 000 per år, från och med i år och till år 2020. Det är en ökning med 12 500 bostäder årligen, jämfört med Boverkets prognos för ett år sedan.

Det innebär att cirka 51 200 bostäder årligen behöver tillkomma under resten av prognosperioden, det vill säga fram till år 2025. Det är en minskning med 4 400 bostäder per år, jämfört med förra prognosen.
– Även om behovet skrivs ner, så är 51 200 nya bostäder inte peanuts. Det är ungefär samma antal som färdigställdes under förra året. Och det är under antagande att det byggs 93 000 nya bostäder om året under åren före och att vi bygger bort det latenta bostadsbehov som finns, säger Bengt J Eriksson.

Boverket har också tittat på antalet påbörjade bostäder. De bedömer att antalet påbörjade bostäder minskar från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år och ungefär lika många under år 2019.

Mest minskar byggandet av bostadsrätter, särskilt på några marknader. 

I Storstockholm förväntas byggstarterna bromsa med över 30 procent i år, medan byggandet i Storgöteborg kan öka med drygt 20 procent. Byggtakten kan minska betydligt i några större kommuner där det redan byggts mycket.
– Det är stor skillnad mellan olika regioner och marknader, Många faktorer kan påverka byggandet av bostadsrätter framöver. Men utfallet kan påverkas både av hur hushållens förväntningar utvecklas och hur bostadsutvecklarna möter det nya läget, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

Boverket räknar med att byggandet av hyresrätter minskar något i år, men ökar totalt sett under 2019. Minskningen kan bland annat komma ske på marknader där det redan har byggts mycket.
– De förstärkta investeringsstöden underlättar produktionen av hyresrätter även i orter med höga produktionspriser, men vi bedömer att det i huvudsak ger effekt på lite längre sikt.
Antalet påbörjade bostäder i småhus förväntas minska något från 2018 till 2019.

Stabila bostadspriser är en första förutsättning för att försäljningen av nya bostadsrätter ska börja återhämta sig, enligt Boverkets analys. Bostadspriserna har stabiliserats under ett antal månader efter höstens snabba fall, men det är fortfarande för tidigt att säga att utvecklingen är uthållig.

Bostadsrättspriserna i Stockholm ökade kraftigt från slutet av 2012, men den snabba ökningstakten dämpades i början av 2016. Priserna började falla under tredje kvartalet 2017, och på årsbasis har prisfallet varit nära 10 procent. Trenden sedan årsskiftet är svagt positiv. Trots prisfallet var prisnivån 43 procent högre än för fem år sedan.
– Så man ska tänka på att priserna har fallit från en hög nivå, säger Hans-Åke Palmgren.

För Storgöteborg är motsvarande siffror -4,4 procent i år och en prisökning med 66 procent över fem år. Stormalmö: -0,7 procent i år och en ökning med 51 procent på fem år. 

Se separat artikel för att läsa om Boverkets bostadsmarknadsenkät, där kommunerna ger sina bedömningar i olika frågor.

Fakta: Befolkningsökningen

Enligt SCB har befolkningen sedan 2014 ökat med mer än 100 000 per år, och enligt prognosen kommer befolkningen fortsätta öka med över 100 000 även 2018 men därefter ligga strax under i några år för att 2025 vara drygt 76 000.
Antalet födda förväntas överstiga antalet döda över hela perioden, men det är nettomigrationen som är den största förklaringen till befolkningsökningen under perioden.

Den nya befolkningsprognosen från 2018 innebär en nedskrivning av den framtida folkmängden och att denna framför allt beror på att ökningstakten under åren efter 2020 förväntas vara lägre nu än vad SCB prognostiserade för ett år sedan. Totalt sett handlar det om 9 000 personer färre 2020 och 100 000 till 2025. Dock beror den minskade befolkningstillväxten till stor del på lägre observerad och prognostiserad fruktsamhet, något som inte påverkar bostadsbehovet på kort sikt.

Källa: SCB