Nyheter

Akademiska hus måste följa LOU

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och måste därför följa LOU, lagen om offentlig upphandling.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom som innebär att Akademiska hus ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Domen gäller ett mål där konkurrensverket i september 2012 ansökte om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå.
Konkurrensverket fick rätt i både Förvaltningsrätten och Kammarrrätten, men Akademiska Hus överklagade domen eftersom de anser att rättspraxis är oklar på området.

Akademiska hus menar att de inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund och anförde bland annat även att i Kammarrätten i Stockholm tidigare fastslog att statliga Sveaskog inte är en upphandlande myndighet och att Kammarrätten i Sundsvall, utan redovisade skäl, gjort motsatt bedömning av Akademiska Hus.

Men nu slår Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans, fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet som därför omfattas av LOU, lagen om offentlig upphandling.
– Jag är mycket nöjd med domstolens besked. Den slår fast att Akademiska Hus, liksom andra upphandlande myndigheter och enheter, ska följa de upphandlingsregler som finns, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist på Akademiska Hus, tycker att det är bra att frågan nu fått ett avslut.
– Det känns bra att ha fått ett klargörande, något som vi efterfrågat. Nu är ärendet prövat så långt som det är möjligt och nu kan vi bara rätta oss efter domen. 

– Vi välkomnar beskedet som ger oss efterlängtad klarhet i frågan. Vi arbetar kontinuerligt med vår inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd.  

Nu kommer Akademiska hus att anpassa sin upphandlingsprocess och omställningen sker med omedelbar verkar, berättar Ulf Däversjö, inköpsdirektör.
– Vi startar nu också ett internt förändringsprojekt för att säkra att verksamheten och våra beställare är helt införstådda i den förändrade upphandlingsprocessen. Vi räknar med att det interna förändringsarbetet är helt genomfört inom 18 månader, säger han.

Han fortsätter:
När vi nu ställer om vår upphandlingsprocess tar vi med oss vår långa erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och affärsmässig upphandling och vi kommer att vinnlägga oss om att också fortsatt söka de mest resurseffektiva, hållbara och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingsresultaten ur bolagets och därmed dess ägare statens perspektiv.