Nyheter

”Alla borde vara lite PLM-Strateger”

Carl Bylund, vd och PLM-strateg på Plan B.

Product Lifecycle Management, PLM, kan bäst beskrivas som ett arbetssätt för att hantera en produkt, till exempel en byggnad, med ett livscykelperspektiv. 
Begreppet kommer från industrin, men efterfrågas alltmer av samhällsbyggnadsbranschen.

– När branschen antagit utmaningen att ställa om till ett mer livscykelbetonat verksamhetsfokus har efterfrågan på PLM-expertis ökat, säger Carl Bylund, PLM-strateg på Plan B.
”Nu heter det BIM, förut kallades det för produktmodeller och 3D cad, men vi är redan på väg mot PLM”, skriver konsultföretaget Plan B på sin hemsida. PLM står för Product Lifecycle Management och handlar om hur man hanterar information om en produkt eller ett projekt under hela livscykeln.

PLM-strateger och PLM-experter är roller som växer hos Plan B, ett företag som arbetar med att kombinera digitalisering med projektledning.

– PLM är inget nytt begrepp, det kommer från industrin och handlar om hur vi driver en process från start till mål med data och information i fokus, säger Carl Bylund, vd och PLM-strateg på Plan B.

PLM integrerar människor, data, processer och affär och handlar i grund och botten om hur man använder information för att skapa värde i en process eller produktframställning. Med utgångspunkt i det digitala arbetssättet är målet att knyta ihop olika intressenter i värdekedjor i produktens livscykelfaser. I byggsektorn handlar det ofta om att knyta samman beslutsfattare i planprocessen med byggherrar och entreprenörer.

– Genom att samutnyttja information i värdekedjan skapar vi mervärden för samtliga intressenter. För att en fastighetsförvaltare verkligen ska förstå sin byggnad behöver hen ha tillgång till de beslut som fattades i uppförandet likaväl som information om de inbyggda komponenterna.

Kompetensen efterfrågas allt mer av byggföretagen. Att ställa om till ett datadrivet arbetssätt är också en stor utmaning men öppnar upp för många möjligheter.

– Jag ser det som en självklarhet att samhällsbyggnadsbranschen ska vandra samma väg som industrin, inte minst med tanke på de ökande kraven på spårbarhet i vilka komponenter och material vi använder i vår byggda miljö. Tillgång till korrekt produkt- och livscykeldata är då en förutsättning.

Hur man samlar in och hanterar information har stor betydelse för slutresultatet.

– Datadrivna beslut ställer krav på att vi puttar in rätt saker i datorn. Rätt input ger rätt output.

Datorns objektivitet och förmåga att processa stora mängder information gör att vi inte längre behöver förlita oss på enbart magkänsla och värderingar. Vi kan helt enkelt fatta bättre och mer träffsäkra beslut med tillgång till rätt data.

För den som vill jobba som PLM-strateg finns ingen färdigförpackad utbildning. Enligt Carl Bylund är det viktigast att ha en förståelse för branschen, hur företag drivs och ett intresse för hur företag fungerar processmässigt och affärsmässigt.

– Egentligen borde vi alla vara lite PLM-strateger i vår vardag, säger Carl Bylund.