Nyheter

Amorteringskravet skrotas

Finansinspektionen går inte vidare med amorteringskravet.

Kritiken från Kammarrätten i Jönköping och är en av orsakerna.

Vi har respekt för remissinstanserna och tycker inte att vi kan gå vidare så länge det rättsliga läget är osäkert, säger Per Håkansson, chefsjurist på Finansinspektionen.

Finansinspektionen har framfört förslag på att införa ett obligatoriskt amorteringskrav med syfte att motverka obalans i samhällsekonomin. Men förslaget har mött kritik från flera håll.

Bland annat har Kammarrätten i Jönköping, som remissinstans, yttrat sig över Finansinspektionens förslag. I remissyttrandet ifrågasätter domstolen de rättsliga förutsättningarna för att införa amorteringskrav genom myndighetsföreskrifter.

– Finansinspektionens förslag om tvingande amorteringskrav skulle få stora konsekvenser för många låntagare och det måste finnas ett tydligt stöd i lag för att genomföra sådana föreskrifter, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

FI har gjort en annan, vidare, bedömning av den så kallade sundhetsregeln men delar Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid.

– Nu när kammarrätten har pekat på osäkerheten i lagen går det inte att fortsätta arbetet. Det får inte finnas några tveksamheter i lagstödet. Regering och riksdag måste ge oss ett tydligare mandat om vi ska kunna införa amorteringskravet, säger Martin Norén, vikarierande gd på FI.

Samtidigt påpekar han att behovet inte är akut.

– Vi befinner oss inte i något akut läge. Många hushåll har idag goda buffertar. Men på sikt finns risk för en hög skuldsättning och vi ville införa amorteringskravet i god tid.

Tills vidare kommer FI att avvakta med det fortsatta regelarbetet. Det innebär att amorteringskravet inte kommer att vara på plats från den 1 augusti 2015, som planerat.

– Vårt uppdrag är att vidta åtgärder för att stabilisera kreditmarknaden och motverka ett osunt beteende. Men så länge Kammarrätten gör en snävare tolkning av sundhetsregeln är det inte rimligt att gå vidare, säger Per Håkansson.

Finansinspektionens förslag gick ut på att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent skulle amorteras ned med minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad skulle amorteras ned med minst en procent per år till dess att belåningsgraden nått 50 procent.