Nyheter

”Ansökan borde stoppats redan i första instans”

Cementas verksamhet i Slite på Gotland. Bild: Cementa.

Regeringens förslag att ge fortsatt tillstånd för Cementa kritiseras av Naturskyddsföreningen, som menar att juridiken sätts ur spel. Länsstyrelsen på Gotland tycker att ansökan borde stoppats redan av Mark- och miljödomstolen.

Mark och miljööverdomstolens avvisning av Cementas verksamhet i Slite är inte alls förvånande, menar Åke Mauritzson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen på Gotland.
– Det anmärkningsvärda är Mark och miljödomstolens godkännande i första instans, de har brustit i sitt utredningsansvar eftersom ansökan var mycket bristfällig och borde avvisats redan där, säger han.

Han påpekar att fyra statliga myndigheter; Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, SGU och Vattenmyndigheten i södra Östersjön, samstämt har invänt mot miljökonsekvensbeskrivningen i båda prövningsinstanserna.

– Från Länsstyrelsen framförde vi kritiska synpunkter redan under samråden 2016. Och samtliga statliga myndigheter har sedan dess påpekat att underlaget inte är tillräckligt och att den planerade verksamheten bland annat riskerar att inte vara förenlig med det EU-gemensamma regelverket om miljökvalitetsnormer för vatten.

I Länsstyrelsens överklagan lyfts bland annat fram verksamhetens påverkan på grundvattnet och på skyddsvärden inom Natura 2000-området samt på vissa fridlysta arter i området. Myndigheten anser att felaktiga utgångspunkter har antagits för nollalternativ (det som en planerad verksamhet ska jämföras med) och kumulativ påverkan för den prövade verksamheten. Detta, menar Länsstyrelsen, innebär att miljökonsekvenserna i ansökan gravt underskattas.

I överklagan riktas också kritik mot Mark och miljödomstolen: ”Det faktum att frågor kopplade till den sökta verksamhetens tillåtlighet, samt betydelsefulla och komplicerade tillståndsfrågor inte kunna avgöras av domstolen utifrån det befintliga prövningsunderlaget, utan i stället behövt delegeras till tillsynsmyndigheten, visar enligt Länsstyrelsens mening även det att domstolen brustit i sitt utredningsansvar”.

Naturskyddsföreningen anser det anmärkningsvärt att regeringen ger Cementa fortsatt tillstånd att bryta kalk efter att Mark och miljööverdomstolen avvisat ansökan.

– Regeringen bör inte hålla företag med undermåliga miljökonsekvensbeskrivningar under armarna. Det är uppseendeväckande att Mark- och miljööverdomstolens beslut körs över och att det med kort varsel görs förändringar i miljölagstiftningen, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Att beslutet fattades dagen efter att FN:s klimatpanel IPCC lanserade sin rapport, där det tydligt framgår att de närmaste åren kommer att vara helt avgörande om vi ska ha en chans att undvika katastrofala klimateffekter, gör inte saken bättre, enligt Naturskyddsföreningen.

– Att på detta sätt förlänga tillståndet för en verksamhet med stor miljöpåverkan när flera tunga miljömyndigheter under många år riktat kritik mot Cementas ofullständiga miljökonsekvensbeskrivning och uttryckt oro för negativ påverkan på vatten och naturmiljö i området, är anmärkningsvärt, säger Karin Lexén. 

För regeringen handlar det nu om att ta fram förslag till en lagändring i miljöbalken som gör det möjligt för Cementa att söka tillstånd för en förlängning av verksamheten i åtta månader. Enligt näringsminister Ibrahim Baylans pressekreterare Kajsa Loord arbetar regeringen nu intensivt med frågan som först och främst innebär att förslaget remitteras. Därefter ska regeringen ta fram en lagrådsremiss och sedan en proposition till riksdagen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa ansökan om fortsatt täktverksamhet har överklagats till Högsta domstolen, som inom några veckor ska komma med beslut om man väljer att pröva ärendet.