Nyheter

Arbetsmiljöverket <br/> svarar Botrygg

Genmäle med anledning av artikel 2010-01-26.

Arbetsmiljöverket bedriver
en oberoende tillsynsverksamhet


Michael Cocozza, vd för Botrygg,
kritiserar i Byggvärlden den 26 januari Arbetsmiljöverkets tillsyn av hans företag. Jag vill med anledning av detta göra följande kommentarer:

Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet, som lyder under regeringen. Vi styrs av ett regelverk beslutat av riksdag och regering. Reglerna omfattar alla arbetstagare på arbetsplatser i Sverige.

Ett sedan flera år prioriterat område är och har varit förebyggande av arbetsplatsolyckor. Byggverksamhet tillhör en av de mest olycksdrabbade branscherna med ett högt antal arbetsplatsolyckor. Därför prioriterar verket inspektioner inom bland annat denna bransch.

Normalt åtgärdar arbetsgivaren frivilligt de brister i arbetsmiljön som upptäcks vid en inspektion. När så inte är fallet använder vi de sanktionsmedel, som följer av Arbetsmiljölagen. Riksdagen och regeringens ambition är att ingen ska behöva riskera att skadas i sitt arbete. Det är också vår ambition.

Sedan 2007 har Arbetsmiljöverket handlagt ett 30-tal ärenden som berör Botryggs byggen i tre av våra distrikt, Stockholm, Göteborg och Linköping.

Vad gäller påståendena om att vi har fattat olika beslut beror det i första hand på att situationen har skiljt sig åt på de olika arbetsplatserna. Det är inget ovanligt att byggarbetsplatser med liknande projekt i praktiken kan skilja sig åt avseende krav på skydd och säkerhet.

Att verket skulle bedöma arbetsplatser olika enbart beroende på att där finns många arbetstagare med utländsk härkomst kan jag avfärda bestämt. Däremot kan det från säkerhetssynpunkt ibland krävas särskilda krav på åtgärder om det är många språk på en arbetsplats.

Arbetsmiljöverket har en intensiv och kontinuerlig samverkan med arbetsmarknadens parter. I dessa kontakter kan det emellanåt framstå som att verkets uppfattning sammanfaller mer med den ena eller andra partens. Däremot beskylls vi inte för att gå i någons ledband. Botryggs vd kan kontrollera detta med sitt arbetsgivareförbund.

Vi är självklart öppna för dialog med alla seriösa byggföretagare i vår gemensamma strävan att åstadkomma säkra byggarbetsplatser.

Boel Callermo
Arbetsmiljöverket
Avdelningschef, Inspektion Mitt