Nyheter

Attefall: Misskötsel ska straffa sig

Regeringens budgetproposition som presenterades i dag innehåller flera förslag som ska få byggandet att öka. Bland annat vill de se enhetliga byggregler för hela Sverige och skärpta energikrav.

– Det byggs fortfarande för lite i Sverige, och det vill vi ändra på. Därför tar vi i höstens budget flera steg för en bättre och mer miljövänlig bostadsmarknad, med skärpta energikrav och gemensamma byggregler i hela landet. Det ska också straffa sig att missköta underhållet av sina fastigheter, och hyresgäster som bor i hus som inte sköts om ordentligt ska kunna få lägre hyra, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

Regeringen anser att dagens system med olika lokala krav försvårar utvecklingen inom byggindustrin och föreslår därför enhetliga, nationella byggnormer som ska göra bygg- och planprocessen billigare och enklare.

I budgetpropositionen slår regeringen också fast att de nationella energikraven för nya hus kommer att skärpas samtidigt som kommunernas möjligheter att ställa tekniska egenskapskrav utöver Boverkets byggregler begränsas. En promemoria med förslag till gemensamma byggregler kommer att remitteras inom kort med målet att det ska börja gälla under 2015. Regeringen kommer också att ge Boverket i uppdrag att inleda arbetet med att skärpa de nationella kraven för energiförbrukning.

Budgetpropositionen tar även upp upphandlingsstödet, det vill säga den verksamhet som ska bidra till en mer effektiv och rättssäker offentlig upphandling, och föreslår att upphandlingsstödet ska få 35 miljoner kronor extra om året från och med 2015.
Stödet är i dag 40 miljoner kronor per år.

– Upphandlingsstödet kommer att samlas till Konkurrensverket. Dagens upphandlingsstöd är fördelat på flera olika statliga aktörer: Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och AB Svenska Miljöstyrningsrådet. Konkurrensverket ansvarar i dag för tillsynen på upphandlingsområdet, har en väl fungerande verksamhet och god kompetens om upphandlingsregelverket och anses därför väl lämpade för uppdraget, säger Stefan Attefall.

Regeringen föreslår även att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 7,5 miljoner kronor under åren 2014-2016. Satsningen är en engångssatsning och genomförs med 1,5 miljoner kronor under 2014 och 3 miljoner vardera under 2015 och 2016. I dag är statens stöd till lokalbidrag 12,5 miljoner kronor.

Regeringen vill även se över hur dåligt underhåll och låg standard ska kunna avspeglas i hyrorna. De överväger också att utveckla systemet med så kallade presumtionshyror, det vill säga när hyresvärd och hyresgäst kommer överens om att hyran inte ska vara beroende av de andra hyrorna på orten. En utveckling av presumtionssystemet gäller i så fall endast nyproduktion och de som i dag bor i hyresrätt påverkas inte av en förändring.

Anna Sjöström
[email protected]

Kommentarer om budgetpropositionen:

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier:

"Sveriges Byggindustrier välkomnar satsningen på demonstration och utvärdering av befintliga och nya lågenergibyggnader som aviserades förra året och startar 2014." (Pressmeddelande)

Johan Lindholm, Byggnads ordförande:

"Problemet kvarstår med att det byggs hälften så många bostäder som borde byggas. Det låga bostadsbyggandet hämmar nu arbetsmarknadens funktionssätt och hindrar människor att flytta dit där jobben finns." (Pressmeddelande) 

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer:

"Begränsa kortsiktiga initiativ och lita på att våra medmäniskor kan se bortom nästa mandatperiod och mot de reformer som tryggar vår ekonomi i det längre perspektivet." (Pressmeddelande)