Nyheter

Avslag för skidanläggningen

Örndalen i Härjedalen. Bild: International Alpine Design

Mark- och miljödomstolen i Östersund har avslagit Örndalen Exploatering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en skid- och turistanläggning i Härjedalens kommun med tillhörande vattenverksamhet.

Mark- och miljödomstolen bedömer att verksamheten riskerar att skada fortplantningsområde och viloplatser för de kungsörnar som finns i området. Verksamheten strider därför mot 4 § artskyddsförordningen och tillstånd kan av den anledningen inte beviljas.

Övriga invändningar som gjorts i målet, bland annat att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräcklig, har inte utgjort hinder mot att tillåta verksamheten.
I målet var två ledamöter skiljaktiga och ville tillåta verksamheten i enlighet med bolagets ansökan.