Nyheter

Både ris och ros för modernare byggregler

Förslaget om modernare byggregler har varit ute på remiss. Foto: Getty Images

Dagarna före jul lämnade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande till bostadsministern Per Bolund. Nu har förslaget varit ute på remiss och intresset är stort från branschen som bjuder på både ris och ros i sina remissvar.

Enklare att bygga om, flexibla lösningar för mindre bostäder och reformering av Boverkets byggregler. Det var några av punkterna i slutbetänkandet från Kommittén för modernare byggregler. Förslaget har efter det skickats ut på en remissrunda av Finansdepartementet till 136 olika branschorganisationer, myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Av dem har 122 lämnat in ett eget remissvar. Tiden för att svara gick ut den 15 maj. 

Rektionerna på förslagen är blandade. Från förbundet Sveriges Arkitekters sida är man kritisk till slutbetänkandet. De menar att utredningen inte tar hänsyn till de boendes perspektiv och att statens egna mål i fråga om god gestaltad livsmiljö och boendekvaliteter tappas bort, liksom klimatperspektivet.

– Det kommittén för modernare byggregler föreslår skulle innebära att samhällets krav på bostadskvalitet försämras på ett sätt som inte är acceptabelt. Det tillgodoser byggbolagens behov men inte de boendes. Resultatet blir bostäder som kanske är marginellt billigare men garanterat sämre, säger förbundets samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson i ett utlåtande.

Även Boverket, som kanske är den instans som berörs mest av förslagen från Kommittén för modernare byggregler, är kritisk till utredningens slutbetänkande

Boverket delar kommitténs uppfattning att allmänna råd och hänvisningar till standarder kraftigt behöver minska i byggreglerna. I övrigt avstyrker man de flesta av de förslagen från kommitté. Boverket ser inga fördelar i förslagen med att inrätta en byggkravsnämnd eller att kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen avskaffas.

Ett annat förslag från kommittén är att systemet med certifierade sakkunniga enligt plan- och bygglagen ska avskaffas. Boverket instämmer i att systemet inte har fun­gerat som det var tänkt men anser inte att det är tillräckligt utrett att systemet kan avskaffas helt utan negativa konsekvenser utan menar att det i så fall behöver ersättas med något annat.

Kommittén föreslår också att systemet med kontrollansvariga avskaffas. Boverket avstyrker detta förslag, eftersom de kontrollansvariga fyller en viktig funktion som stöd för byggherrar och ifrågasätter även kommitténs slutsats att ett avskaffande av de kontrollansvariga skulle innebära en kostnadsminskning för byggherrarna.

Remissvaret från Innovationsföretagen är mer positivt. De menar att regelverk måste vara med sin tid, blicka framåt, stödja föränderlighet, utveckling och innovation. De anser inte att dagens byggregler bidrar med detta utan snarare cementerar.

Innovationsföretagen bejakar förslagen till modernare byggregler som de menar är ett steg i rätt riktning.