Nyheter

Bascement ger högre utsläpp enligt nytt räknesätt

Genom att mäta koldioxid i kilo per kubikmeter fungerande betong istället för koldioxid per producerat ton cement får man bättre kunskap om de verkliga koldioxidutsläppen för en byggnad, enligt en SBUF-presentation. Foto: Getty Images

Cementa anger att Bascement är ett hållbart alternativ, men detta ifrågasätts nu av experter från Skanska, Peab, NCC och SBUF. I en studie har man räknat på koldioxid i kilo per kubikmeter fungerande betong istället för koldioxid per producerat ton cement.


– Vårt sätt att beräkna koldioxidutsläpp är det enda rimliga, säger Ruben Aronsson, VD för SBUF.
Sveriges mest sålda cementprodukt, Bascement från Cementa, ger högre koldioxidutsläpp än andra cementprodukter när betongen ska användas till golv där det finns höga uttorkningskrav, till exempel betonggolv med plastmattor.

Denna uppgift har presenterats för Boverket av Skanska, NCC, Peab och branschorganisationen SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond).

– Vi redovisade uppgiften att bascementen har högre koldioxidutsläpp per kubikmeter fungerande betong den 22 oktober 2018 för första gången. Vi har haft uppgiften sedan 2017, då började vi räkna på detta, säger Hans Hedlund i Skanska.

I rapporten Framtidens fukthantering med modern tät betong jämförs Bascement med Standard Portlandcement och Byggcement, två andra välkända produkter. I studien har man räknat på koldioxid i kilo per kubikmeter fungerande betong istället för koldioxid per producerat ton cement. Enligt Hans Hedlund ger det ett bättre mått eftersom det ger möjlighet att anpassa betongens sammansättning för behovet i den enskilda byggnaden, samt ger bättre kunskap om de verkliga koldioxidutsläppen för en byggnad.

Det är just sättet att räkna som ställt Bascementen i annan dager.

– När koldioxidutsläpp ska mätas så är det viktiga att mäta koldioxidutsläppen per kubikmeter betong som verkligen används i den färdiga byggnaden. Det är det vi nu gjort. Cementa har redovisat uppgifter om koldioxidutsläpp per kilo cement. Vårt sätt att beräkna koldioxidutsläpp är det enda rimliga, säger Ruben Aronsson, VD för SBUF.

Vid golvläggning är uttorkningstiden av central betydelse, och avgörande för projektets tidplan. Vid krav på snabbast möjliga uttorkning krävs en större mängd cement för att korta uttorkningstiden.

– När det handlar om självtorkande betong så är inte Bascement det bästa alternativet om golvet ska ha täta ytskikt, som plastmattor. I sådana fall finns det andra cementprodukter som ger lägre koldioxidutsläpp. När hållfasthet är den väsentliga egenskapen så är Bascement ett av de miljövänligare alternativen, säger Hans Hedlund, Specialist Betong Skanska Sverige och SBUF.

Skanskas inköpsavdelning känner till problemen och har analyserat detta.

– Bascement ger miljövinster i nästan alla tillämpningar, utom när det är krav på uttorkning. Vid dessa tillfällen används mer cement för att korta uttorkningstiden, säger Gunilla Holmberg, ansvarig Region Betong, i Skanska Industrial solutions.

Skanskas inköpsavdelning anger ännu inte att de ska minska inköpen av bascement.

– Vi på Skanska anser att vi i dagsläget inte har det kunskapsdjup vi vill ha i den här frågan och följer förstås all forskning på området noggrant. Vi bedriver också egna tester för vår egna verksamhet samt samarbetar med Cementa i dessa frågor. Under mars-april 2019 kommer vi att ha testresultat som kan ge oss en bredare förståelse och ett bättre beslutsunderlag.

Fredrik Gränne, teknisk specialist på NCC, påpekar att Bascement kan användas där uttorkningskrav saknas.

– Betong baserat på Bascement kan vara ett utmärkt alternativ när det gäller till exempel mellanväggar, ytterväggar och källarväggar. Där finns normalt inte höga uttorkningskrav och därmed kan bascement konkurrera även när det gäller koldioxidutsläppen.

Sverige har över 3 000 entreprenörer och de allra flesta använder betong. Fredrik Gränne bedömer att det kan ta flera år innan denna nya information om koldioxidutsläppen för betongprodukter når ut till alla i branschen.

Boverket har tidigare framhållit att Bascement är en mer miljövänlig cement eftersom den genererar lägre koldioxidutsläpp, jämfört med andra cementprodukter. Nu redovisar Skanska, NCC, Peab och SBUF att bascementen tvärtom genererar högre koldioxidutsläpp per byggnad när det handlar om betong med uttorkningskrav.

– Boverket vill främja ett hållbart byggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Det är därför positivt att branschen utvecklar nya miljövänliga material. Boverket tar dock aldrig ställning för eller emot enskilda produkter. Därför uttalar sig Boverket inte om en fastighetsägare ska välja betong innehållande Bascement eller inte. Det är alltid byggherren som är ansvarig och som ska göra den bedömningen, säger Peter Fransson, avdelningschef vid Boverket.

Cementa har tagit del av analysen från Skanska, NCC, Peab & SBUF, men ser inga problem med bascementen.

– Vi på Cementa vidhåller att Bascement fortsatt är en utmärkt produkt att använda och bör fortsätta användas i byggandet med tanke på dess minskade klimatpåverkan jämfört med tidigare cementprodukter, säger Stefan Sandelin, utvecklingschef i Cementa.

De nya beräkningarna kan få till följd att betonginköpare runt om i landet ställs inför en utmaning. Bascement är en produkt som finns tillgänglig i huvuddelen av landet. En betonginköpare måste köpa från en lokal betongstation och kan nu tvingas beställa betong baserat på bascement eftersom det är det enda alternativ som finns tillgängligt.

– Ja, det är riktigt att den tillgängliga cementen för de lokala betongfabrikerna är avhängigt cementleverantörernas distribution i regionen, säger Gunilla Holmberg till Byggvärlden.

Göte Andersson