Nyheter

Beskrivningsverktyget släpper loss kraften i AMA

Att upprätta tekniska beskrivningar med hjälp av det omfattande referensverket AMA ger många fördelar. Men det finns en del att tänka på.

Här hittar du del 1 av Byggvärldens AMA-skola, i samarbete med Svensk Byggtjänst

Här hittar du del 2 av AMA-skolan

De tekniska beskrivningarna med hjälp av AMA har tidigare ofta upplevts som tidsödande. Med hjälp av webbtjänsten och det digitala beskrivningsverktyget är arbetet numera mycket effektivare. Här beskrivs hur detta arbeta ser ut och vad man bör tänka i sitt användande av AMA.

Referensverket AMA spelar en viktig roll i upphandling och produktion av bygg- och anläggningsprojekt. Det skapar en effektiv kommunikationen mellan olika aktörer. Genom de vedertagna och väl beprövade tekniska beskrivningar ur AMA är det tydligt vad som ska göras.

AMA ett värdefullt verktyg även internt inom en installationsföretag, för förr eller senare ska man ju bli överens om vad som faktiskt ska utföras i de olika momenten.

Genom att använda AMA blir också beskrivningens utformning och struktur starkt standardiserad. AMA-texterna är inordnade efter speciella koder enligt det så kallade BSAB-systemet. Det gör det lätt att känna igen sig från projekt till projekt och det blir lätt att arbeta rationellt med innehållet.

De tekniska beskrivningstexterna i AMA är indelade i fem olika fackområden; Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El. Dessa förnyas ny vart tredje år i ett rullande schema.

AMA webbtjänst

AMA blev tillgänglig som webbtjänsten 2004 och har kontinuerligt vidareutvecklats och förbättrats i nära samverkan med användare — ett arbeta som fortsätter kontinuerligt.

AMA webbtjänst ger tillgång till AMA:s samtliga publikationer via din dator. Man kan välja att abonnera på ett eller flera fackområden.

Genom att hantera AMA via webbtjänsten har man alltid tillång till de senaste texterna och kan hantera hela referensverket på ett enkelt och effektivt sätt.

Förra året lanserade så Svensk Byggtjänst det nya programmet AMA beskrivningsverktyg, som är en komplettering till Microsoft Word. Med detta digitala verktyg blir det väsentligt enklare att upprätta beskrivningar i anslutning till AMA. Funktionerna i AMA beskrivningsverktyg innebär att man på ett effektivare sätt kan skapa beskrivningar med högre kvalitet och som gör mer nytta i hela byggprocessen — från anbudsunderlag till färdiga bygghandlingar.

Effektivt beskrivningsarbete

— Att upprätta dokument enligt AMA har upplevts ganska tidsödande i många fall. Främst på grund av att informationen i referensverket är så omfattande. Därför har vi i nära samverkan med våra användare utvecklat AMA beskrivningsverktyg, berättar Olle Thåström på Svensk Byggtjänst som är ansvarig för utvecklingen av det nya beskrivningsverktyget.

AMA beskrivningsverktyg ersätter det tidigare verktyget REDA, och är alltså en anpassning av och tillägg till Microsoft Word. AMA beskrivningsverktyg gör det väsentligt lättare att navigera i kod-strukturen och att hantera och använda AMA-texterna i egna föreskrifter och anvisningar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt.

I AMA beskrivningsverktyg arbetar man med digitala blanketter för att skapa de egna dokumenten. Med hjälp av en navigator får man en mycket tydlig överblick över rubriker och koder. Man väljer sedan med en knapptryckning ut dem som bedöms relevanta för det aktuella projektet.

Färdiga texter

Genom att komplettera AMA beskrivningsverktyg med ett abonnemang på AMA beskrivningstexter kan man samtidigt enkelt föra in färdiga textförslag. Och genom ett abonnemang på AMA webbtjänst kan man dessutom söka information och läsa alla texter i AMA och anslutande dokument, som stöd för utformningen av dokumenten.

— Allt arbete med föreskrifterna och anvisningarna kan därmed utföras på bildskärmen, säger Olle Thåström.

Det går även att föra in information om exempelvis mängduppgifter i dokumenten med hjälp av AMA beskrivningsverktyg. Mängderna kan enkelt exporteras till Excel-dokument och användas i kalkyleringen.

Med funktionen ”Spåra ändringar” kan man lätt föra in de ändringar som normalt sker under projektets gång och som måste vara noggrant dokumenterade. AMA beskrivningsverktyg innehåller även kontrollfunktioner som till exempel säkerställer att alla koder och rubriker är korrekta enligt BSAB-systemet . Det finns också en funktion som innebär att de dokument man upprättar kontrolleras mot AMA-nytt, så att man inte missar nyheter som tillkommit.

— En viktig aspekt är att det blir enklare för nya beskrivare att lära sig att upprätta korrekta beskrivningar med hjälp av AMA beskrivningsverktyg. Det är viktigt nu när en ny generation är på väg in i branschen, menar Olle Thåström.

Gustav Anderson, Svensk Byggtjänst

Viktiga AMA-regler

Redan i förra delen av AMA-skolan togs några viktiga regler upp. Eftersom dessa är grundläggande för användandet av AMA, repeterar vi dem här:

Pyramidregeln

AMAs texter är skrivna och organiserade på olika nivåer i BSAB-systemet. På hög nivå i systemet är föreskrifterna gemensamma för flera olika material och konstruktioner och på lägsta nivå gäller föreskrifterna ett specifikt material eller en specifik konstruktion. Syftet med detta är att slippa upprepa samma föreskrifter på flera ställen i AMA.

I beskrivningen behöver man inte ta med hela systemet av koder och rubriker utan endast de som behövs för att beskrivningen ska bli lätt att läsa och förstå. Det är normalt tillräckligt att av de överordnade koderna och rubrikerna i beskrivningen ta med de två eller tre högsta som finns i AMA.

Texter under alla koder och rubriker i AMA, som är överordnad en annan i beskrivningen angiven kod och rubrik, gäller. Oavsett om de är åberopade i beskrivningen eller ej. Den här regeln kallas för pyramidregeln.

Alltså; text under överliggande kod gäller även underliggande koder = pyramidregeln!

Företrädesregeln och AMA-nytt

Om den finns egna tekniska beskrivningar för ett projekt, som avviker från innehållet i AMA, så gäller alltid den egna beskrivningen. Oavsett vilka koder ur AMA som i finns med i beskrivningen. Denna regel kallas företrädesregeln.

Något som är mycket viktigt att komma ihåg, är att man inte kan hänvisa till texter i AMA-nytt i en beskrivning. Man kan bara hänvisa till texter som finns inarbetade i senaste ordinarie AMA.

Vill man använda texter ur AMA-nytt i sin beskrivning måste man skriva in hela texten.