Nyheter

Beslutet om Nobel center strider inte mot lagen

Beslutet att exploatera mark på Blaiseholmen i Stockholm för bygget av nya Nobel Center strider inte mot lagen. Bild: David Chipperfield Architects

Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center.
Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en ny dom.

26 april 2016 beslutade Stockholms kommunfullmäktige att ge exploateringsnämnden rätt att exploatera en tomt på Blasieholmen för bygget av Nobel Center.
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en laglighetsprövning, det vill säga prövade om beslutet strider mot lag. Förvaltningsrätten konstaterade att det inte fanns skäl att upphäva beslutet.

Tretton personer överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.
Klagandena anser bland annat att fullmäktige överskridit sin befogenhet, att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB, att beslutet strider mot EU:s stats­stödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet.

De menar också att bedömningen av projektets nytta bygger på lösa kalkyler, att det inte framgår hur kommunen har kommit fram till att Nobel Center årligen kommer att ha 600 000 besökare och att det är ytterst osäkert om, och i så fall i vilken utsträckning, ett Nobel Center skulle kunna bidra till extra skatteintäkter till kommunen.

Eftersom det är fråga om laglighetsprövning har kammarrätten inte gjort någon lämplighetsbedömning.
Kammarrätten konstaterar att klagandena inte visat att det finns grund för att upphäva kommunfullmäktiges beslut om exploatering, varför överklagandena avslås.