Nyheter

Bonava vinner tvist om bygglov

Efter många vändor i domstolar har Bonava Sverige AB beviljas bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i Umeå.
Motparten ansåg att säkerhetstänket kring byggnaden inte var tillräckligt, men Mark- och miljööverdomstolen bedömer däremot att detaljplanen når upp till kraven.

Turerna kring Bonavas bygglov för att uppföra ett flerbostads- och parkeringshus i Umeå har varit många och började i april 2016 då Byggnadsnämnden i Umeå beviljades bygglov. Bygglovet överklagades av en privatperson, men överklagandet avslogs av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Samme person överklagade det beslutet till Mark- och miljödomstolen, som avslog ansökan om bygglov.
Den huvudsakliga motiveringen var att kravet på tillgänglighet inte var uppfyllt eftersom varje trapphus i byggnaden, som hade fler våningsplan än tio, inte var försett med två personhissar.
Domen överklagades då till Mark- och miljööverdomstolenoch även där avslogs överklagandet.

I december 2017 fattade byggnadsnämnden ett nytt beslut om att ge bolaget bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage inom ovan nämnd fastighet, efter att bolaget reviderat ansökningshandlingarna.

Beslutet överklagades av samme person igen till länsstyrelsen som avslog överklagandet.
Men han gav sig inte och tog ärendet till mark- och miljödomstolen, där han fick rätt. Domstolen ansåg bland annat att utrymningsvägarna inte uppfyllde de krav som ställs, då till exempel utrymning från trapphuset är tänkt att ske via en omväg genom ett förråd innan man kommer ut ur byggnaden.

Nu var det Bonava som tog ärendet till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Där får Bonva rätt och beviljas bygglov på fastigheten.
Mark- och miljööverdomstolen menar tvärtom mot tidigare instans att bestämmelsen om erforderliga utrymningsvägar är uppfylld eftersom det av ritningarna framgår att det kommer att ordnas utrymningsvägar år väster och öster.
I sin dom skriver de också att ”den närmare prövningen av om de uppfyller de tekniska egenskapskraven prövas i det tekniska samrådet. De eventuella ändringar som då kan behövas är sådana att de kan hanteras inom ramen för inre ändringar som inte kräver bygglov.”