Nyheter

Bostäder bromsar byggsektorn

Minskad efterfrågan på bostäder bromsar investeringarna inom byggindustrin. Men fortsatta satsningar på ombyggnad och anläggning ger fortsatt god tillväxt, visar en ny bedömning av konjunkturen från Sveriges Byggindustrier.

Bygginvesteringarna väntas stiga med tre procent under 2008 och två procent under nästa år, bedömer Sveriges Byggindustrier (BI). Främst är det hushållens pessimistiska syn på framtiden som ställer till det och ger något sämre tillväxt under 2009. Det leder till dämpad efterfrågan på bostäder, vilket drar ner investeringstakten inom byggsektorn. Men tonläget är ändå positivt från BI:s sida.

— Hushållens ekonomiska situation är fortfarande stark efter de senaste årens snabba sysselsättningsökning och stigande inkomster. Vår bedömning är därför att när den ekonomiska utvecklingen stabiliseras och hushållen repar nytt mod finns det goda förutsättningar för ökade nyinvesteringar i bostäder igen, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på BI.

Den dämpade bostadsmarknaden kompenseras delvis av en högre tillväxt i anläggningsbyggandet och fortsatt uppgång för lokalinvesteringarna.

— Investeringarna i vägar och järnvägar steg kraftigt första kvartalet. Även om just dessa kan variera mycket från kvartal till kvartal är det bra att det nu börjar röra på sig inom en del av byggmarknaden som utvecklats svagt de senaste åren trots mycket stora investeringsbehov, säger Fredrik Isaksson.

Inbromsningen kommer i sin tur att dämpa kostnadsökningarna i branschen, bedömer BI. Dessutom är det lättare att få tag i arbetskraft, förutom rekryteringen av arbetsledande personal där arbetskraftsbristen kvarstår.