Nyheter

Bostadsköpare i Solna vill häva avtal

Den omtvistade fastigheten i Solna där tillträdet blivit försenat, vilket gjort att 55 köpare nu stämmer bostadsrättsföreningen. Foto: Susanne Bengtsson

I oktober 2015 var det säljstart för SSM:s projekt West Side Solna. 

Idag är bostadshuset ännu inte färdigbyggd.

Det försenade tillträdet har gjort att 55 bostadsköpare vill dra sig ur affären och lämnat in stämningsansökningar mot bostadsrättsföreningen.

West Side Solna består av 252 lägenheter. Projektet drivs som ett JV mellan SSM och Alecta.

I oktober 2015 var det säljstart för lägenheterna, och köparna fick, enligt stämningsansökan, uppgifter om att produktionsstart planerades till kvartal 1 2016 samt att inflyttning skulle ske i januari 2018.  

Många av köparna tecknade bokningsavtal i november 2015 och förhandsavtal i december 2015. 

Idag, nästan tre år senare, är huset ännu inte byggt. Grundläggning pågår i dagsläget, och inflyttningen är framskjuten till preliminärt Q3 2019. 

55 bostadsköpare som tecknat förhandsavtal har nu tröttnat på att vänta och har via advokat lämnat in stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt mot bostadsrättsföreningen West Side Solna. 

Där framgår att de vill häva sina förhandsavtal på grund av försenat tillträde. De kräver också att få tillbaka förskottsavgiften på 25 000 kronor.

Till följd av förseningen och med anledning av andra grunder har fråga uppkommit om huruvida de påtecknade förhandsavtalen alltjämt kan göras gällande”, står det i stämningsansökan. 

Anledningen till förseningen är, enligt uppgifter på SSM:s hemsida, att detaljplanen blev överklagad av en närboende och därmed försenad med cirka ett år, samt att handläggningen av bygglovet tagit längre tid än beräknat. 

Bostadsköparna menar däremot att föreningen har hanterat bygglovsansökningarna på ett försumligt sätt. 

”Det har vidare framkommit att Föreningen inte har hanterat lovansökningarna på sätt som kan förväntas; Föreningen har varit direkt försumlig vid hanteringen av bygglovet”.

Advokat Thomas Karlsson, ihop med biträdande jurist Rebecca Josefsson, på Altrium Advokatbyrå, företräder de 55 bostadsköparna.

– I det här målet har vi sex ben att stå på, alltså sex rättsliga grunder till varför köparna inte ska behöva fullfölja sina avtal. Vi har bra möjlighet att vinna målet på varje enskild punkt, säger Thomas Karlsson.

En av de grunder man framför handlar bland annat om att förhandsavtalet är ogiltigt eftersom ”det i förhandsavtalet inte finns en beräknad upplåtelsetidpunkt som överensstämmer med bostadsrättslagens krav på en preciserad tidpunkt.

Thomas Karlsson är kritisk till att tidpunkten för upplåtelse är beroende av om föreningen lyckats få till en ekonomisk plan.

”Det innebär att tidpunkten kommer vara underkastad Föreningens framgång (eller misslyckande) med att åstadkomma registrering av en ekonomisk plan”, framför han som en av ogiltighetsgrunderna.

Förseningen av tillträdet är ett starkt argument, enligt Thomas Karlsson, till att avtalen ska hävas.

– Det är inte rimligt att ett byggbolag, via en bostadsrättsförening, ska kunna flytta tillträdet 15-21 månader, säger han.

Byggvärlden har sökt SSM:s vd Mattias Roos för en kommentar, men utan framgång. Han kommenterar tvisten i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

– Som tidigare meddelats anser vi att de förhandsavtal som tecknats är bindande och att de kunder som köpt fullföljer sina avtal, säger han till Direkt.

SSM skriver också i ett klargörande på sin hemsida: ”SSM och föreningen har analyserat de aktuella avtalen tillsammans med externa jurister och gör bedömningen att avtalen är giltiga och ska fullföljas. Denna ståndpunkt utgår från den grundläggande rättsprincipen att ingångna avtal ska hållas och att det inte finns vägande skäl för att avtalen skulle var ogiltiga eller angripbara genom hävning.”