Nyheter

Bostadsområde får avslag av regeringen

Regeringen avslår planerna på att skapa ett 60-tal hustomter på Årnäshalvön norr om Varberg. Foto: Getty Images

Regeringen avslår planerna på att skapa ett 60-tal hustomter på Årnäshalvön norr om Varberg.
Ärendet har tidigare prövats av tre instanser som alla ansåg att natur- och kulturmiljövärden skulle skadas av de planerade husen och till skillnad från kommunen anser regeringen inte att det handlar om en normal utveckling av tätorten Årnäs.

 I juni 2016 antog byggnadsnämnden i Varbergs kommun detaljplanen för fastigheten Duveslätt 1:3, som ligger cirka en mil norr om Varbergs centrum.
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för cirka 60 nya tomter för helårsboende på mark som för närvarande är småskalig jordbruks- eller betesmark. Den nya bebyggelsen är planerad att bebyggas med villor, radhus och parhus. En serveringsverksamhet och mindre konferens- och hotellverksamhet ska även kunna bedrivas på två fastigheter.

I oktober upphävdes detaljplanen av Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsens beslut överklagades av Varbergs kommun och flera privatpersoner.

Kommunen anförde bland annat att planområdet omfattas i sin helhet av ett riksintresse för rörligt friluftsliv och ett riksintresse för kust och skärgård, men eftersom detaljplanen möjliggör en utveckling av den befintliga tätorten Arnäs omfattas den av en undantagsbestämmelse i fjärde kapitlet i miljöbalken. Av den bestämmelsen framgår att riksintressena inte ska utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.

Kommunen menar också att Arnäs är en tätort enligt Statistiska Centralbyråns gällande definition,  det vill säga område där det bor minst 200 personer och är max 200 meter mellan byggnaderna. Varbergs kommun är också en inflyttningskommun med stort behov av nya bostäder.
Privatpersonerna anförde bland annat att det inte finns någon visuell kontakt mellan planområdet och stranden och att planområdet inte är attraktivt för turism eller friluftsliv.

Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har alla yttrat sig i ärendet. Boverket anser att detaljplanen innebär att riksintresset inte tillgodoses och att SCB:s definition inte automatiskt kan avgöra hur begreppet tätort i miljöbalken ska tolkas.
Enligt Naturvårdsverket går det inte att utesluta att detaljplanen på längre sikt påtagligt kan skada områdets naturvärden, om området bebyggs i den omfattning och med den utformning som detaljplanen anger.
Riksantikvarieämbetet anser att upplevelsen av det historiska landskapet skulle försämras.

Regeringen avslår kommunens överklagande. Regeringen menar bland annat att den utveckling som föreslås i detaljplanen riskerar att påtagligt skada både det rörliga friluftslivet och kustlandskapet och att den bebyggelse som nu föreslås inte kan motiveras med att den är nödvändig för en normal befolkningsutveckling av en befintlig tätort.