Nyheter

Boverket ska utreda undantag från bygglov

Solpaneler och solfångare kan komma att undantqas från krav på bygglov. Foto: Getty Images

Boverket får i uppdrag av regeringen att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan. 


Boverket ska i sitt uppdrag, som baseras på regeringens proposition för en effektivare plan- och bygglag,  utreda förutsättningarna för:

  • ett generellt undantag från bygglovskrav vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- tvåbostadshus. 
  •  ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare. 
  •  ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan. 

 Boverket ska dessutom se över kraven för vad som kräver en anmälan enligt plan- och byggförordningen.