Nyheter

Boverket skriver ner bostadsbehovet

Boverkets nya befolkningsprognos innebär en nedskrivning, men det behövs ändå 80 500 nya bostäder om året de nämaste åren för att nå målet. Foto: Anna Sjöström

Boverket har gjort en ny byggbehovsprognos. 
Den visar att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder, medan den tidigare prognosen för åren 2016 -2025 pekade på ett behov på 710 000 bostäder.


En av orsakerna till Boverkets ändrade prognos är att SCB, Statiska centralbyrån, reviderat befolkningsprognosen i april 2017. Den nya befolkningsprognosen innebär en nedskrivning av rikets befolkningsutveckling, framför allt de närmaste åren.

Den nya befolkningsprognosen innebär en nedskrivning av den framtida befolkningen och att denna beror på att ökningstakten under åren fram till och med 2020 förväntas vara lägre nu än vad SCB prognostiserade för ett år sedan. Totalt sett handlar det om nästan 160 000 personer färre 2020 och 135 000 till 2025.

En annan anledning är att det under 2016 byggdes cirka 46 000 bostäder som nu räknas bort i den nya prognosen. Därför är Boverkets byggbehovsprognos nu något lägre än vad som redovisades i juni 2016.

Behovet av nya bostäder för de närmaste nio åren, 2017-2025, bedöms vara 600 000 medan den tidigare prognosen pekade på ett behov på 710 000 bostäder under en tioårsperiod (2016-2025).

En stor del av de nya bostäderna, 322 000, bedöms behövas redan fram till 2020. Det innebär en genomsnittlig årlig produktionstakt på 80 500 nya bostäder.

Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren men byggtakten har ändå inte nått upp till de nivåer som behövts för att hålla jämna steg med befolkningsökningen enligt Boverket.

Fakta: Boverkets byggbehovsprognos 2017-2025

År 2017-2020:
Totalt 322 000 bostäder (80 500 per år)

År 2021-2025:
Totalt 278 000 bostäder (55 600 per år)

Hela perioden, år 2017-2025:
Totalt 600 000 bostäder

Källa: Boverkets rapport Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025