Nyheter

Branschen kraftsamlar mot korruption

• Från vänster: Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna, Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska hus, Natali Phalén, IMM, Institutet mot mutor, Mats Åkerlind, vd, tf, Sveriges Byggindustrier, Karin Malmgren, chefsjurist, PEAB, Leif Walterum, kommunalråd, Skövde kommun (C) och Gunnar Bäckström, GCO, NCC AB.

Nya rutiner för inköp, avrop och attestering. Dessutom planeras en bred utbildning, ”beställarkörkort”, till hösten. 

Det är några av åtgärderna som Akademiska Hus tagit till efter att ha drabbats av oegentligheter.
På ett seminarium om korruption delade man med sig av sina erfarenheter.

I december 2015 lanserades med stöd av IMM (Institutet mot mutor) en överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK) i syfte att samla och lyfta goda exempel. Under Almedalsveckan bjöd de in till ett seminarium där bland annat Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus, delade med sig av sina erfarenheter av hur korruption i den egna verksamheten kan hanteras.

De flesta menar att det måste finnas en viss kultur, en sorts moralisk kompass, för att man ska veta vad som gäller. Men i verkligheten är det mycket svårare och det fanns ett behov av att förbättra det förebyggandet arbetet. Detta har branschorganisationer, privata bolag inom bygg- och fastighetssektorn samt offentliga beställare tagit fasta på. Ett gemensamt sätt att se på hur samverkan mellan leverantörer och beställare ska gå till är en grund för ett sunt affärsklimat och för att agera tillsammans mot korruption. I december 2015 lanserades så överenskommelsen (ÖMK).

Ett gemensamt sätt ger en ram inom vilken berörda aktörer kan agera och mötas utan att riskera att överträda lagar eller hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår.

En som vet precis hur svårt det kan vara är Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska hus. Trots att man har en extern visselblåsarfunktion och trots att man har ett etiskt råd, så fick man för några år sedan signaler om oegentligheter.

– Vi startade direkt en utredning och när indikationerna bekräftades lämnades utredningen över till polisen. Vi informerade samtidigt om detta bland annat på nätet.

Det handlade om en fastighetschef med nära relation till en entreprenör som fick arbete utfört på egen bostad till reducerade priser.

– Vi tyckte vi var väl förberedda, pratade ofta om detta, så varför hände det?

– Ja trots allt tvingades vi konstatera att vi bland annat hade en bristfällig uppföljning av fakturor.

Konsekvensen blev ett antal nya rutiner när det gäller inköp, avrop och attestering, bland annat en uppförandekod för leverantörer med tydligt ställningstagande mot korruption. En bred utbildning ”beställarkörkort” planeras till hösten för att tydliggöra bolagets förväntan på enskilda beställare vid inköp och attest.

– Vi har också infört affärsetiska riktlinjer och riktlinjer för representation. Och så har vi tagit fram en ”svart lista” som tar bort risker för felbedömningar genom att tydligt tala om vad vi direkt tackar nej till, exempelvis gåvor, lunch, bonus och rabatter. Arrangemang hos leverantörer och entreprenörer under pågående upphandling och att anlita Akademiska Hus entreprenörer för privata ändamål är det också ett stort nej på!

Kerstin Lindberg Göransson säger att det inte alls har varit självklart att ”schavottera” med detta offentligt. Men att hon efter nogsamt övervägande ändå kände att det är viktigt och kan komma något gott ur det.

Alf Johansson, åklagare, Riksenheten mot korruption, berättade att han har haft ett antal av de stora målen på sitt bord och att det huvudsakligen handlar just om upphandlingar. Han konstaterade också att det inte är så konstigt eftersom det är en bransch där stora pengar finns.

 Den stora fördelen med ÖMK som framkom vid ett flertal tillfällen handlade om just samverkan – det uppstår aldrig någon diskussion om vems regelverk som ska följas, för nu har man samma regler.

Samtliga aktörer som medverkade under seminariet var dock ense om att det här är frågor och problematik som det ständigt måste pratas och diskuteras om

– Etik ingår på alla nivåer i vår möteskultur. Vi har också lärarledd utbildning, kompletterad med egen utbildning, berättade Karin Malmgren, chefsjurist, Peab. Vi har en uppförandekod där ÖMK ligger som en övergripande kod. Det här är något som kommer att ge resultat.

Leif Walterum, Kommunalråd, Skövde kommun, berättade att ÖMK kommer att bli en del av Skövde kommuns styrdokument.

Mats Åkerlind, vd tf, Sveriges Byggindustrier, berättade att man försöker följa ÖMK även när det gäller egna arrangemang, ingen medlem ska någonsin behöva fundera på om de kan delta i dessa.

Kerstin Lindberg Göransson, pekade på vikten av att ha tydliga konsekvenser, men att alla då också måste veta vad som gäller.

Tommy Lenberg, vd byggherrarna menade att det också bör lyftas fram att reglerna är till för individens säkerhet. Det är alltid någon som blir uthängd.

Alf Johansson, Åklagare, Riksenheten mot korruption, framhöll att man också måste vara medveten om att mutor är ett kraftfullt vapen för att bygga nätverk. Därmed också livskraftigt.

Karin Malmgren fick avsluta med att berätta att hon idag ser en stor skillnad mot när ÖMK kom.

– Då togs det emot lite med ”åh nej, inte fler regler”. Idag finns en nyfikenhet kring detta. Droppen påverkar stenen!

 
Text och foto: Catharina Olsson-Lindh

     Deltagare på seminariet: 

·        Gunnar Bäckström, GCO, NCC AB

·        Kerstin Lindberg Göransson, VD, Akademiska hus

·        Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

·        Leif Walterum, Kommunalråd, Skövde kommun (C)

·        Mats Åkerlind, VD, tf, Sveriges Byggindustrier

·        Alf Johansson, Åklagare, Riksenheten mot korruption

·        Karin Malmgren, Chefsjurist, PEAB