Nyheter

Branschens nya makthavare

Stoppade vägbyggen och uppskjutna husprojekt. Nej det handlar inte om lågkonjunkturen, utan om grodor, salamandrar, och en och annan fisk.

— Byggbranschen blir allt bättre på att ta hänsyn till djuren. Men jämfört med andra länder i Europa är Sverige fortfarande ett U-land på detta, säger Johanna Arrendal, biolog på Myra Natur med konsultuppdrag på Vägverket.

Sedan några år tillbaka ingår hon i en landsomfattande undersökning av åtgärder som Vägverket kan behöva göra för fyra grupper av djur: uttrar, hjortdjur, groddjur och fiskar. Målet är att ta reda på var det är lämpligt att bygga hjälpmedel för att undvika att djur skadas eller dödas i trafiken, och vilken metod som passar bäst.

Tanken med de fyra grupperna är att de med sin spännvidd även ska täcka in de behov som andra djur kan tänkas ha. Johanna Arrendal kartlägger Uppland och Mälardalsområdet och upplever att byggbranschen tar ett allt större ansvar.

— Absolut. Numera bygger man inte bara en väg utan det finns miljöregler och åtaganden att ta hänsyn till. Men samtidigt är det långt kvar innan det är riktigt bra. Speciellt i spartider upplever jag att miljön får stryka på foten, säger hon.

Under hösten har Byggvärlden kunnat rapportera om en rad byggprojekt som skjutits upp efter att hotade djur- och växtarter upptäckts. Enligt Naturvårdsverket har djurens rättigheter stärkts i och med att EU: s habitatdirektiv infördes på 1990-talet. I nuläget är 53 arter i Sverige upptagna i habitatdirektivet, till exempel utter och större vattensalamander. Det innebär bland annat förbud att skada eller förstöra deras fortplantningsområden.

— Byggprojekt kan dock samexistera med hotade arter. Det handlar bara om att man på ett tidigt stadium tar med miljön i sina beräkningar, säger Johanna Arrendal.

Hur mycket får djuren kosta?
— Det är en värderingsfråga. Men vid vägprojekt behöver bra åtgärder aldrig överstiga 5-10 procent av den totala kostnaden.

I Uppland och Mälardalen har Johanna Arrendal nu undersökt ungefär en fjärdedel av alla platser där åtgärder kan tänkas genomföras. Redan idag har många åtgärder genomförts. Bara i Uppsala län har Vägverket byggt sjutton utterpassager. Men fortfarande finns mycket att göra.

— Vi har precis letat utterförekomst i Stockholm och det är svårt att se hur uttrar ska kunna leva där. Visst, det är en stad men det behöver inte vara så svårt att fixa så att djur och människor kan samexistera, säger hon.

Fakta / Habitatdirektivet

Ingår i artskyddsförordningen.

Arter upptagna i habitatdirektivet bedöms intressanta att bevara för hela EU. 53 svenska arter ingår.

Innebär bland annat förbud att skada eller förstöra fortplantningsområden.

Länsstyrelsen är bedömande instans.

Dispenskan ges om det finns ett överskuggande allmänintresse, till exempel om det ska byggas en motorväg.

Fakta / Så skyddas djurlivet

A.Torrtrummor: Passar många mindre djur. Kombineras ofta med staket som ska leda djuren till öppningen.

B. Iordninggjorda stränder: Under broar går det att skapa naturliga promenadvägar längs med vattendrag.

C.Hyllor:När det inte finns strandpassager under en bro, och det inte går att ändra vattenflödet, kan man bygga promenadhyllor på själva bron.

D.Viltbroar och ekodukter:Här passerar djuren över bilarna i stället för under. Vid en ekodukt åker trafiken i en tunnel under passagen. Dessa alternativ är dyrare än de andra.