Nyheter

Bristande hänsyn till elnätet kan stoppa elbilsboomen

Den 10 mars 2021 börjar den nya lagen, som anger att alla parkeringsplatser vid nybyggda flerbostadshus med fler än tio P-platser måste förberedas för elbilsladdning, att gälla.Om Sveriges storstadsområden ska klara effektutmaningen i ett scenario när hälften av bilarna går på el måste bilarna ladda smart, skriver Maria Swedin, operativ chef på CaCharge, i en debattartikel.

”Närmare hälften av alla bilar i Sverige kan vara laddbara om tio år och antalet laddpunkter behöver i så fall 25-faldigas från dagens 10 300 till 260 000, skriver Stockholms Handelskammare i en rapport som har citerats flitigt i media. Handelskammares prognos på antalet laddpunkter tar inte hänsyn till elnätets förutsättningar, vilket riskerar att hindra elbilsboomen. Redan idag börjar fastighetsägare och byggbolag att balansera elbilsladdningen mot fastighetens hela elförbrukning. Det är bara möjligt om vi utnyttjar parkeringstiden till laddning. Den 10 mars börjar också den nya lagen för elbilsladdning vid nybyggda flerbostadshus att gälla.

Om Sveriges storstadsområden ska klara effektutmaningen i ett scenario när hälften av bilarna går på el måste bilarna ladda smart. I fall de 260 000 laddarna i Handelskammarens prognos ska räcka till halva Sveriges fordonsflotta måste bilarna ladda snabbt. Snabbladdning ökar effektbehovet, vilket riskerar att överbelasta elnätet, lokalt såväl som regionalt. I slutändan är risken att alla som vill köra på el inte kan göra det. Optimal användning av elnätet kräver att vi jämnar ut effekttopparna med smart elbilsladdning. Redan idag börjar många fastighetsägare balansera elbilsladdningen mot fastighetens hela elförbrukning. Det är bara möjligt om vi utnyttjar parkeringstiden till laddning.

I Boverkets rapport ”Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon” från 2019 konstaterar myndigheten att eftersom 90 procent av elbilsladdningen sker där bilen ändå står parkerad är tillgång till laddning vid just de här platserna viktigt. Även Energimyndigheten slår fast att den allra största delen av laddningen sker vid hem och arbetsplatser. Det är även här som elpriset är lägst och elbilens milkostnad sjunker lågt under fossilbilens milkostnad. Den 10 mars 2021 börjar också den nya lagen, som anger att alla parkeringsplatser vid nybyggda flerbostadshus med fler än tio p-platser måste förberedas för elbilsladdning, att gälla.

Sverige har inte brist på el, men sedan några år tillbaka kommer det larmsignaler om tillfällig effektbrist vid platser där efterfrågan är störst. Till detta ska läggas den snabba elektrifieringen av elbilsflottan. Laddinfrastruktur är en joker, som kan öka effektbristen i huvudstaden ytterligare, konstaterar Länsstyrelsen Stockholm i den rapport effektutmaningen i storstaden som myndigheten släppte hösten 2020. En finsk forskargrupp vid forskningsinstitutet VTT har undersökt hur fem miljoner laddbara bilar i Norden skulle påverka effektbehovet. Resultatet blev en ökning med 3,8 GW – eller som mest 6 procent – utan smart styrning. Med smart styrning skulle effektbehovet öka med 1 GW.

Politiker som har framförhållning, planerar och skapar förutsättningar för laddinfrastruktur är en nyckelfaktor för att personbilsflottan ska kunna elektrifieras på ett effektivt sätt, kommenterar Stockholms Handelskammares chefsekonom Stefan Westerberg den egna rapporten. Utifrån framtidens utmaningar behöver den bilden kompletteras med att vi också behöver smart laddinfrastruktur som utnyttjar elnäten och elproduktionen optimalt.

Samhället står inför ett paradigmskifte när laddbara bilar ersätter den fossildrivna bilen. Omställningen är nödvändig om Sverige ska ha någon chans att nå våra miljömål; transportsektorn står idag för så mycket som 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Som ett av de länder som leder utvecklingen sneglar många länder just nu på svenska lösningar för att ladda många bilar. Felaktiga vägval kan slå krokben för elbilsboomen i Sverige, men riskerar också att påverka utvecklingen i Europa. Alla kan köra på el – men vi måste använda våra resurser klokt. Snabbladdning må vara viktigt om jag reser till fjällen, men om elbilsboomen ska bli verklighet måste min dagliga laddning ske smartare än så. ”

Maria Swedin,
Operativ chef på CaCharge