Nyheter

”Brister i kunskap om anläggningen”

Regeringen har nu tagit emot delbetänkandet om järnvägens organisation.
Utredningen visar på brister i bland annat kunskap om anläggningen och att det saknas en nationell underhållsplan.
– Trafikverket har ett stort arbete att göra för att komma tillrätta med bristerna, säger utredaren Gunnar Alexandersson.

Delbetänkandet Koll på anläggningen är en del av utredningen om järnvägens organisation och presenterades av utredare Gunnar Alexandersson.
Regeringen har tillsatt extra pengar när det gäller underhållet av järnvägen, men enbart pengar räcker inte.
– Vi anar att det finns en del att göra när det gäller organiseringen av arbetet, säger infrastrukturminister Anna Johansson, (S), på en pressträff.

Syftet med utredningen är att lyfta fram åtgärder för att säkerställa en robust och fungerande järnväg och att se till att staten kan ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhållet.
– Jag har tittat på vad som krävs av Trafikverket för att leva upp till rollen som förvaltare, säger Gunnar Alexandersson.

Han bedömer att den mest centrala delen i ett väl fungerande system är kunskap om anläggningen, men att den saknas i dag.
– Det finns ett flertal olika system, men inte som ger en aggregerad bild på den detaljnivå som kan krävas.

Utredningen har kommit fram till att om man har brister i kunskaper om anläggningen så blir det svårt att prioritera och planera underhållet och att bestämma vilken standard och kvalitet som ska gälla.
– Det saknas en nationell underhållsplan som skulle kunna bidra till bättre underbyggda beslut om vilka medel som bör satsas på underhåll och vad olika prioriteringar leder till, säger Gunnar Alexandersson.

Han har gjort studiebesök i Storbritannien och Nederländerna och de visar att underhåll både egen regi och långtgående entreprenadverksamhet fungerar väl, men i båda fallen krävs att infrastrukturförvaltaren har stora kunskaper om anläggningen.
– Och man måste ha system för att kontinuerligt förvalta den kunskapen.

Utredningen föreslår att Trafikverket tills vidare ska fortsätta att anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhållet,
– Längre fram man kan avgöra om utförande i egen regi, eller extern, är den bästa. Men som läget är i dag har man inte kunskapen att hantera det.

En brist verkar återkomma, nämligen den att Trafikverket verkar har svårt att hantera frågor som rör flera verksamhetsområden.
Utredningen pekar också på brister i ledning och styrning
– Förslaget blir att göra en genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning, för att ge förslag på förändring. Det kan också finnas behov av att även se över regeringens styrning av myndigheten, säger Gunnar Alexandersson.

Utredningen ska nu ut på remiss. Först därefter tar regeringen ställning kring hur arbetet ska fortsätta.
– Någon gång vid årsskiftet 2015/2016 räknar jag med att vi ska ha ett konkret förslag att ta ställning till, säger Anna Johansson.

 

Utredningen föreslår bland annat:

– Trafikverket bör bygga upp ett underhållsystem, vilket innebär att ta fram systemstöd, metoder och arbetssätt för att ge en aggregerad bild av anläggningen, dess tillstånd, kostnad för att byta komponenter och när så behöver ske, kopplat till användningen av anläggningen.

– Trafikverket bör vid uppbyggnad av systemet utgå ifrån verksamhetens olika behov och särskilt identifiera dessa utifrån gällande regelverk.

– Trafikverket bör förstärka sin organisation för att i egen regi kunna utföra mer tillståndskontroll i form av underhållsbesiktning direkt ute i anläggningen.

– Trafikverket bör ta fram en nationell underhållsplan baserad på anläggningens tillstånd och användning. Planen bör bygga på en tydlig definition av standard för olika bandelar. Underhållsplanen bör vara underlag för prioritering av underhållsåtgärder och tydliggöra konsekvenser för enskilda banor.

– Trafikverket bör vid upphandling ta större hänsyn till den trafikpåverkan som entreprenörens behov av tid i spår orsakar.

– Trafikverket bör tills vidare fortsätta att anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhåll.

– Trafikverket bör, som ansvarig infrastrukturförvaltare, även fortsatt själv kunna avgöra om egen regi eller utförande med externa entreprenörer är att föredra, utifrån vad som bedöms vara mest ändamålsenligt och effektivt i det enskilda fallet, exempelvis med hänsyn till förutsättningar för reell konkurrens.

– Trafikverket bör förstärka sin organisation för att förbättra leveranskontrollen av entreprenörernas arbete.

– En genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning bör göras. Den bör ta sin utgångspunkt i myndighetens uppdrag som infrastrukturförvaltare utifrån gällande regelverk.

– Det kan övervägas om regeringens styrning av myndigheten bör utvecklas för att bli tydligare och mer ändamålsenlig.

Källa: Regeringen