Nyheter

Byggandet inom industrisektorn växer

Byggandet inom bla industrisektorn växer. Foto: Getty Images

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt fortsätter öka, enligt Byggfaktas byggstartsindikator. Mellan februari 2021 och februari 2022, har byggstartsindikatorn ökat med 12 procent. Störst är ökningen för bostäder, men byggandet inom industrisektorn lyfter starkt.
– Det är långt från självklart att alla projekt fullföljs, säger Byggfaktas analyschef Tor Borg.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under februari med 1,5 procent, marginellt högre än förra månadens uppreviderade 1,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 11,8 procent.

– Byggstarterna ökade under februari. Det verkar vara ett skifte på gång där byggandet utanför bostadssektorn är på väg att bli mer drivande. Pågående projekteringar tyder på att byggandet kommer att fortsätta öka i snabb takt. Ovissheten kring effekter av Ukraina-kriget, den stigande inflationen, ränteläget och finansieringsmöjligheter gör dock att det är långt från självklart att alla projekt fullföljs, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

”Historiskt hög byggtakt för bostäder”

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet ökar, men i avtagande takt. I februari steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 0,7 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 19,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 22,7 procent för december.

– Takten i bostadsbyggandet är historiskt hög och listan på kommande projekt är lång. Den avtagande befolkningstillväxten, avvecklingen av investeringsstödet och osäkerhet kring konjunktur och ränteläge reser dock frågetecken kring om takten är hållbar, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken och kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen.

– Den senaste byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax under 65 000 bostäder under 2022, säger Tor Borg.

Byggandet inom industrisektorn växer kraftigt

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under februari med 1,7 procent, den sjätte månaden i rad då indikatorn stigit. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 1,8 procent högre, en tydlig uppgång sedan föregående månader.

– Byggandet utanför bostadssektorn har vänt uppåt det senaste halvåret. Framför allt är det byggandet inom industrisektorn som lyft. De senaste tolv månaderna har nybyggnationsprojekt till ett värde av drygt 22 miljarder byggstartats inom industri och lager. Det är drygt 40 procent över tidigare toppnivåer. Och det finns många stora projekt på gång som inte byggstartats än, säger Tor Borg.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i byggstartsindikatorn, feb21-feb22

Nyproduktionsprojekt för nästan 175 miljarder

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 104,6 miljarder kronor. Det är en uppgång med 22,6 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 69,9 mdkr, en uppgång med 8,1 mdkr.

Byggstartsindikatorn

Tas fram varje månad av Byggfakta.

Byggstartsindikatorn visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas.

Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.

Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av konjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.