Nyheter

Byggarbrist hämmar lägenheter

Mellan januari och juli i år påbörjades ungefär 13 700 bostäder vilket är knappt 70 procent mer än under motsvarande period 2009.

Drivande för uppgången har byggandet av lägenheter i flerbostadshus varit med en mer än dubblerad aktivitet. Knappt 70 procent av alla bostäder som påbörjats har varit lägenheter i flerbostadshus vilket är en stor andel i ett historiskt perspektiv. Även småhusbyggandet har ökat men i en betydligt lägre takt. Mycket talar dock för en ökande aktivitet inom småhusbyggandet. TMF-medlemmarnas orderingång för småhus har stigit under det senaste året, vilket är en stark indikator för en framtida ökning av aktiviteten. Framför allt för byggarna av flerbostadshus börjar dock bristen på arbetskraft bli en hämmande faktor. Allt fler aktörer anger att detta håller tillbaka en ökande aktivitet vilket gör att vi bedömer att tillväxttakten för det andra halvåret kommer att bli lägre än under det första. Möjligheten för ett högre utfall än de 22 000 bostäder vi prognostiserat är dock större än risken för ett lägre utfall. Byggarna anger själva att det är lätt att sälja bostäder nu, en effekt av den starka ekonomiska utvecklingen för hushållen med stigande bostadspriser som följd. Framåt 2011 är däremot riskbilden mer negativ. Bolånetaket är en dämpande faktor och kan få effekt på både priser och bostadsomsättning i och med att det kan hämma rörligheten på marknaden. Även världsekonomins utveckling är osäker. Den senaste amerikanska statistiken spretar åt olika håll. Samtidigt har Tyskland gått starkare än tidigare väntat medan de svaga ekonomierna, som exempelvis Irland, utvecklats svagare. Risken för en ny ekonomisk dämpning är relativt stor, vilket i så fall även skulle sätta press på den svenska byggmarknaden.

Thomas Ekwall
Analytiker, Prognoscentret