Nyheter

Byggbranschens kräftgång fortsätter

Den svenska byggmarknaden (exklusive anläggning) backade på bred front under 2012. ”I stora drag var det en försvagad omvärldskonjunktur som sänkte hushållens framtidstro, skapade oro kring bostadspriserna och minskade behovet av utbyggd produktionskapacitet inom näringslivet. För 2013 ser förutsättningarna bättre ut men utvecklingen blir trots det avvaktande” säger Thomas Ekvall, Marknadsanalytiker på Prognoscentret.

Nyproduktionen av bostäder föll under 2012 som ett resultat av svagare bostadsprisutveckling, kreditrestriktioner, brist på attraktiva tomter och en tilltagande pessimism hos hushållen. Särskilt småhusbyggandet har haft några svåra år bakom sig och vi räknar med en fortsatt svag småhusmarknad. I takt med att konjunkturen stärks bör byggandet av flerbostadshus öka och vi bedömer att påbörjandet ökar svagt 2013 för att sedan växa snabbare 2014. Renoveringsmarknaden för bostäder påverkas av samma grundläggande faktorer som nyproduktionen och den konsumentdrivna delen av marknaden minskade under 2012 medan fastighetsägarnas satsningar ökade något. Den konsumentdrivna marknaden är till viss del mättad efter införandet av ROT–avdraget men vi tror trots detta att aktiviteten ökar svagt i år då de ekonomiska förutsättningarna för konsumenterna får ses som goda samtidigt som den allmänna konjunkturen förbättras.

Den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt efter finanskrisen vilket gjort att många stora lokalprojekt har realiserats under de senaste åren. Detta har påverkat både nybyggnationen och renoveringsmarknaden positivt. Konjunkturförsvagningen 2012 och den svaga tillväxten som väntas under de kommande åren gör dock att förutsättningarna ser sämre ut den närmaste tiden. Det finns fortfarande en överkapacitet i ekonomin som håller tillbaka byggandet under främst 2013.

Sammantaget väntas värdet av byggandet, mätt i fasta priser, ligga oförändrat under 2013. En svag ökning i renoveringsmarknaderna och i nyproduktionen av bostäder motverkas av en nedgång i nyproduktionen av lokaler. En stegvis allt starkare konjunkturell situation i Sverige och i omvärlden förväntas generera en starkare tillväxt under 2014.