Nyheter

Bygget av Barents Center står stilla

Bygget av Barents Center har stått stilla sedan maj. Foto: Örjan Pekka/Haparandabladet

Bygget av Barents Center står stilla.
Orsaken är att Concent lämnat in ritningar som inte varit tillräckligt detaljerade.
Dessutom har Avalanche Capital meddelat att de överlåtit marken till ett annat bolag, något som kommunen varit tvungna att acceptera.
Därmed har de en ny avtalspart för de 25-åriga hyresavtalen. Men frågan om det är tillåtet enligt LOU kvarstår.

Concent sökte och fick bygglov och markarbetena påbörjades i februari. Man har bland annat utfört schaktning, men sedan maj råder stiltje i gropen.
– Nästa steg, som bland annat innefattar parkering och källare, kräver ett nytt tekniskt samråd, en kontrollplan och att man besiktar fastigheter runt omkring. Concent har lämnat in handlingar, men ritningarna är inte kompletta och inte tillräckligt detaljerade, säger Göran Wigren, planeringschef, Haparanda kommun.

Kommunen har begärt in kompletterade handlingar och väntar fortfarande.
– Det är de som bestämmer när de är redo, vi kan inte tvinga dem att göra det. Men när de lämnar in är vi klara att hantera frågan så att vi kan ha ett nytt samråd, säger Göran Wigren.
– Vi jobbar med att komplettera handlingarna just nu till det tekniska samrådet. Vi hoppas ha det klart så fort som möjligt så att vi kan komma igång och börja bygga, säger David Lehto, projektutvecklare på Concent, som ska bygga Barents Center.
Uppehållet kommer inte att påverka tidplanen nämnvärt, enligt Concent.
– Det handlar om någon månads förskjutning, säger David Lehto.

Vilken del av Barents Center börjar ni bygga först?
– Vi byggstartat hela projektet med alla byggnader samtidigt.
 

Byggstoppet är inte det enda frågetecknet över Barents Center just nu.
I slutet av januari fick kommunen ett brev där Avalanche Capital AB helt sonika meddelade att de överlåtit fastigheterna till ett nytt bolag, Concent Commercial AB.
Som förklaring till överlåtelsen angav de att den gjordes av ”organisatoriska skäl med anledning av att projektering inför entreprenaden för uppförande av byggnaderna på fastigheterna har genomförts av Concent Commercial AB. ”
Därmed är Concent Commercial AB också beställare av entreprenaden och även kommunens hyresvärd och motpart i hyresförhållandet, enligt skrivelsen.

Kommunen skickade brevet vidare till advokatbyrån Kaiding. Efter deras granskning visade det sig att ett annat företag, Östermyra bruk AB, stod som ägare till fastigheten. Och eftersom kommunen och Avalanche Capital även tecknat ett exploateringsavtal där Avalanche Capital står som exploatör är det ett avtal med förpliktelser åt båda hållen och därför är det inte tillåtet att överföra avtalet.
Det är också tveksamt om man får göra ett leverantörsbyte när avtalet är upprättat efter upphandling.

Kommunen kontaktade då Avalanche Capital och ville har svar på flera frågor, bland annat orsaken till bytet, varför bolaget inte informerat kommunen innan försäljningen och hur Avalanche Capital ser på övriga avtal som ingåtts med kommunen.
Kommunen fick svar. I korthet menade Avalanche Capital att de fortfarande är avtalspart eftersom samtliga bolag ingår i Concent-koncernen. De beklagade också att de gjorde misstaget att ange fel bolag som ny ägare till fastigheterna i det brev som skickades till kommunen.

Kommunstyrelsen i Haparanda tyckte inte att svaret var tillräckligt och beslutade om en fortsatt och fördjupad utredning, vilket resulterade i att advokatbyrån kom med ett förslag om nytt avtal.
Nu har ärendet varit uppe i kommunstyrelsen, som beslutade att anta det nya avtalet och därmed också ett byte av avtalspart.

Enligt Haparandabladet går det nya avtalet ut på att Avalanche Capital ska åta sig att hålla kommunen skadeslös för all eventuell ekonomisk skada, på grund av byte av avtalspart. Ekonomisk skada kan uppstå om Konkurrensverket själv, eller tredje man, väcker talan om upphandlingsskadeavgift mot kommunen, mot bakgrund av att bolagets försäljning av fastigheterna kan anses vara en otillåten direktupphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
Åtagandet från Avalanche ska täcka alla eventuella ombudskostnader och övriga tviste- eller rättegångskostnader, skriver Haparandabladet.
Kommunen åtar sig samtidigt att bestrida alla krav på sådana avgifter.

Centerpartiet och Moderaterna reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
– Jag tyckte redan från början att kommunen skulle ha formulerat avtalet med Avalanche Capital annorlunda, bland annat att man skulle ha skrivit in i hyresavtalet att fastigheterna inte får överlåtas på annan part i enlighet med offertunderlaget från Avalanche Capital AB samt tydligare tidsangivelser för byggstart och färdigställande. När kan kommunen senast ta lokalerna i anspråk? Man borde även tagit med krav på motgarantier från Avalanche Capital AB, som ger kommunen möjlighet att påverka förloppet och i händelse av ett fallissemang av projektet. Hade kommunen haft ett bättre och mer kompetent hyresavtal, hade vi inte varit i det här läget där Avalanche Capital AB kan agera som de vill och kommunen bara se på. I det nu gällande avtalet saknar kommunen kontroll över vad som händer, säger Anders Rönnqvist, Moderaternas gruppledare.

Han är orolig för det läge som kommunen nu hamnat i.
– Jag är bekymrad för de ekonomiska konsekvenser det kan få för kommunen om projektet fallerar och för det faktum att vi är handlingsförlamade. Vi kan inte agera eftersom vi inte vet när Barents Center står klart. Vi har exempelvis skolor och andra byggnader som ska omdisponeras, säljas eller rivas, men nu kan vi inte planera, säger Anders Rönnqvist.

Frågan om det nya avtalet togs upp på kommande kommunfullmäktigemöte.
Läs mer här på webben om beslutet som fattades.