Byggföretagen tar hårdare tag mot kriminaliteten

Byggföretagen tar hårdare tag mot kriminaliteten
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Medlemsföretag i Byggföretagen kan under pågående utredning eller domstolsprocess med koppling till bland annat arbetslivskriminalitet komma att få sitt medlemskap inaktiverat. Det beslutades på senaste förbundsstämman.  

Syftet med stadgeändringen är att ytterligare stärka arbetet mot osund konkurrens. 

– Sund konkurrens är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. De här ändringarna understryker Byggföretagens ambition att samla de bygg- och anläggningsföretag som vill göra rätt och förhindra att de företag som inte vill göra rätt kan verka med stöd av Byggföretagens varumärke. Medlemskap i Byggföretagen är och ska förbli ett viktigt kvalitetsmärke, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen. 

Långa domstolsprocesser

Ett skäl till stadgeändringen är att domstolsprocesser kan ta flera år från väckt åtal till dess att ett slutligt avgörande meddelas. Under tiden kan verksamheten fortsätta som vanligt. Efter det slutliga avgörandet försätts verksamheten i konkurs alternativt övergår till ett nytt bolag med nya ägare och företrädare på papperet. Med det inaktiva medlemskapet kan Byggföretagen förhindra att medlemskapet och varumärket används för osunda upplägg. 

För att återaktivering ska vara möjlig, måste företaget uppfylla samtliga kriterier som gäller för medlemskap. Huruvida medlemskapet är aktivt eller inaktivt kommer att redovisas på Byggföretagens hemsida samt på intyg om medlemskap. Som alternativ till inaktivt medlemskap kan företaget självmant begära utträde. 

”Flyttat fram positionerna”

Utöver beslut om inaktivt medlemskap fattade förbundsstämman beslut om ytterligare stadgeändringar för att stärka arbetet mot osund konkurrens och värdet av medlemskapet i Byggföretagen. Bland dessa kan nämnas: 

  • Att förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag kan likställas med nyinträde och därmed ska hanteras enligt de riktlinjer och rutiner som gäller för ansökan om medlemskap. 
  • Att koncernkravet ska omfatta även oäkta koncerner och i förkommande fall intresseföretag. 

– De företag som inte delar Byggföretagens värderingar är ofta kreativa när det kommer till medlemskap i förbundet. Med de ändringar som beslutades den 11 oktober 2022 har vi flyttat fram positionerna när det kommer till att värna om kvalitetsmärket och samla de bygg- och anläggningsföretag som vill göra rätt, säger Emma Lindelöf, chefsjurist Byggföretagen. 

Krävs beslut vid två stämmor

För beslut om ändring av Byggföretagens stadgar fordras att beslut fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst två månader efter den förra, och att beslutet på båda stämmorna antas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. En av dessa stämmor ska vara ordinarie. Det första beslutet om stadgeändringen togs på den ordinarie förbundsstämman den 11 maj 2022. Det andra beslutet fattades på en extra förbundsstämma den 11 oktober 2022.