Byggmaterialdagen

Byggmaterialdagen – nu är eventet igång!

Byggmaterialdagen pågår under hela tisdagen. Foto: Henrik Ekberg
Byggmaterialdagen pågår under hela tisdagen. Foto: Henrik Ekberg

Byggmaterialdagen har dragit igång på Stockholmsmässan och nedan avslöjar några av deltagarna vad de ska tala om – och vad de anser om initiativet.

Joakim Henriksson, vd på Obos Sverige

Vad tycker du om initiativet Byggmaterialdagen? 

– För att vi ska klara av klimatomställningen samt säkra långsiktigt hållbara och fungerande leverantörskedjor krävs nära samarbete mellan alla aktörer i kedjan, från producenter till underleverantörer. Byggmaterialdagen är ett bra forum för att utveckla och utmana varandra i hur vi ska nå fram till såväl egna som gemensamma målbilder.  

Vad ska du prata om? 

– Jag ska prata om sårbarheten inom materialförsörjning och vilka parametrar som är viktiga för oss bostadsutvecklare för att vi ska kunna säkra långsiktigt stabila och hållbara leverantörskedjor. Det är en avgörande del som för att möjliggöra stabilt bostadsbyggande i såväl goda som dåliga tider. 

Allmän kommentar om värdet av att fokusera på byggmaterial i dagsläget? 

– Mot bakgrund av senaste årens turbulenta läge i försörjningen av material med brist och extrema prisökningar är detta ett högaktuellt ämne. Vi ser glädjande nog att prisökningarna faller tillbaka på vissa byggmaterial men andra delar fortsätter att öka i en hög takt. Samtidigt halveras bostadsbyggandet. Det är inte hållbart.

– Bostadsunderskottet blir allt större och för Sverige som land är det viktigt att vi kommer ner i pris så att vi kan börja bygga bostäder igen. Vi bostadsutvecklare gör allt vi kan för att sänka de kostnader som vi råder över. För småhus ser vi dock att det är mindre än 50 procent av produktionskostnaden som utgörs av byggkostnader. Övriga delar är myndighetsstyrda kostnader och pris för tomt. Därför krävs det även att man från politikens sida sätter ner foten för att lätta upp den hårt reglerade byggbranschen. 

Åsa Ekberg Österdahl, senior expert hos Delegationen för cirkulär ekonomi

Vad tycker du om initiativet Byggmaterialdagen?

– Byggmaterialdagen är ett väldigt bra initiativ för att samla de olika aktörer som är involverade i branschen. Det är flera stora och angelägna förändringar som pågår kopplat till branschen och därmed stort behov av kunskapsspridning.

Vad ska du prata om?

– Jag ska delta i en paneldiskussion om hur ett par av de nya EU-lagstiftningarna kommer att påverka byggsektorn och hur de förhåller sig till varandra.

Allmän kommentar om värdet av att fokusera på byggmaterial i dagsläget?

– Till att börja med är byggsektorn en mycket materialintensiv sektor vilket innebär att den har stor inverkan på klimatet, den biologiska mångfalden och andra miljöfaktorer. Värdet av att fokusera på temat är att det finns goda möjlighet att påverka hur stor inverkan från uppförandet av en byggnad ger upphov till bland annat. genom valet av byggmaterial, hur de sammanfogas och hur byggprodukten i sig är designad. I begreppet design lägger jag i detta sammanhang vilka råvaror som har använts för tillverkning av byggprodukten, vilket kemiskt innehåll den har, möjlighet till reparation och återvinning samt vilken livslängd produkten väntas få.

– En annan anledning till att samla branschen är att många av de aspekter som jag nyss nämnt omfattas av de regelverk som är under utveckling just nu. Det innebär att många aktörer kommer att behöva anpassa sin produktdesign, dokumentationshantering och kanske se över sina leverantörskedjor. Och för att förstå på vilket sätt denna anpassning ska göras behövs kunskap. Byggmaterialdagen kommer förhoppningsvis bidra till att öka kunskapen om den förändring som ligger framför oss.

Karin Comstedt Webb, vice vd på Heidelberg Materials Sverige

Vad tycker du om initiativet Byggmaterialdagen?

– En viktig mötesplats för en samhällsviktig bransch! Jag ser fram emot att träffa alla duktiga branschkollegor och intressanta diskussioner om hur vi med gemensamma krafter kan fortsätta arbetet att ställa om svensk byggmaterialsektor.

Vad ska du prata om?

– Jag kommer berätta om hur vi på byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials arbetar för att nå nettonollutsläpp av koldioxid i hela vår värdekedja, där cementtillverkningen står för en betydande del av utsläppen idag. Nu pågår arbetet med att ställa om svensk cementindustri bortom nettonollutsläpp och som möjlig kolsänka redan till 2030 och jag kommer att berätta mer om vår spännande satsning på en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning vid Slitefabriken på Gotland.

– När CCS-anläggningen står klar 2030, kommer den att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton fossil och biogen koldioxid varje år, det motsvarar 4 procent av Sveriges totala utsläpp idag. Med andra ord kommer koldioxidinfångning i cementindustrin att vara en viktig pusselbit för att Sverige når sina klimatmål och blir ett av världens första länder att bygga med betong utan klimatavtryck 2030.

Allmän kommentar om värdet av att fokusera på byggmaterial i dagsläget?

– Jag tycker att det är mer relevant än någonsin med tanke på omvärldsläget och att vi behöver alla olika vägar och lösningar framåt för att stoppa klimatförändringarna snabbt. Samhället måste öka takten och vi alla behöver fokusera på hur vi kan stärka svensk konkurrenskraft och beredskap med en hållbar försörjning av strategiska insatsvaror både på kort och lång sikt framöver.

Ulla Janson, universitetslektor vid Lunds universitet

Vad tycker du om initiativet Byggmaterialdagen?

– Jättebra med en plattform med materialfokus.

Vad ska du prata om?

– Vikten av cirkulära materialflöden samt energieffektivitet och klimataspekter.

Allmän kommentar om värdet av att fokusera på byggmaterial i dagsläget?

– Övergången från linjära till cirkulära materialflöden är här och nu. Nyckeln för att lyckas med omställningen är samarbete, därför är denna typ av initiativ viktig.

Hannes Morger, vd, Byggvarubedömningen

Vad tycker du om initiativet Byggmaterialdagen?

– Jag tycker det är jättebra att olika aktörer samlas och tillsammans kan lyfta utmaningar, goda exempel och nya infallsvinklar. Sammankomster likt dessa brukar leda både till nya insikter och inspiration.

Vad ska du prata om?

– Jag kommer att vara med i panelen som ska diskutera hur branschen kan samverka om hur byggmaterialens hållbarhetsprestanda ska bedömas och utvärderas och ser fram emot intressanta diskussioner.

Allmän kommentar om värdet av att fokusera på byggmaterial i dagsläget?

– Det går inte nog att understryka värdet av att göra hållbara materialval. Att använda bedömda produkter ger att en genomgång av produktens innehåll granskats och att i största möjliga mån använda bedömda produkter är att ta ansvar för sina fastigheters innehåll – idag och för framtida generationer. Bedömda produkter blir dels publicerade, sökbara, och därigenom valbara i vår databas för den stora andel av aktörerna på den svenska byggmarknaden som väljer att använda Byggvarubedömningens system. Det ger också materialleverantörerna en förståelse för vilken påverkan produkterna kan ha på både människor och miljö.