Nyheter

Byggstarter försenas – anbuden ökar

Nästan 12 procent av planerade byggprojekt har flyttat fram byggstarterna på grund av corona. Foto: Susanne Bengtsson

Cirka 12 procent av planerade byggprojekt i landet flyttar fram byggstarterna, något som beror helt eller delvis på coronapandemin.
Samtidigt svarar byggherrarna att intresset för deras projekt har ökat och anbuden blivit fler. 
Det framgår av en färsk enkät från Byggvärlden och Byggfakta.


Byggfakta och Byggvärlden har tillsammans tagit tempen på projektmarknadens byggherrar och deras projektplaner. Enkäten omfattar cirka 400 utvalda byggprojekt i hela landet som är/varit planerade att byggstarta under våren 2020 och fram till början på 2021 så har en annan bild vuxit fram.

– Hittills har den allmänna bilden varit att byggbranschen generellt sett inte påverkats i någon större utsträckning under de månader som coronapandemin pågått. När byggherrar fått svara på frågor om specifika projekt så har en delvis annan bild vuxit fram, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta.

Totalt sett har alltså nästan 12 procent av projekten flyttat fram byggstarterna på grund av corona/covid 19-situationen. 4,2 procent av dessa anger att byggstarterna flyttats fram helt på grund av corona, och ytterligare 7,5 procent anger att förseningarna delvis beror på pandemin.

Det finns tydliga geografiska skillnader. I Stockholms län har totalt 17,2 procent uppgett att byggstarten helt eller delvis flyttats fram på grund av corona. Utöver Stockholm är det främst i Mellansverige (primärt Uppsala) och Norra Mellansverige (Dalarna, Värmland och delvis Gävleborg) vars byggstarter än så länge påverkats mest av pandemin.

– Coronans spridning avspeglar sig i projekten. Stockholm och mellansverige har varit hårt drabbade av viruset och där påverkas alltså byggplanerna mer, konstaterar Peter Åhs.

Utöver de enskilda cirka 400 projekten som ingått i undersökningen så har byggherrarna och projektledarna även fått svara på om de känner till andra projekt inom företaget som också påverkats av coronapandemin. Sett över hela landet är det 36,5 procent av de svarande som säger att de känner till 1–4, 5–10 eller fler än 10 projekt som påverkats. Detta visar att det i praktiken finns fler projekt som påverkats och vars byggstarter flyttats fram än de 12 procent som härrör till de 400 utvalda projekten.

Vad gäller olika kategorier så dominerar flerbostadshus bland de projekt som flyttats fram.

– Flerbostadshus står för en stor del av marknaden så det är inte så konstigt. Vi har fått svar från nästan 400 projekt totalt i enkäten. 50 procent är flerbostadshus, och cirka 70 procent av svaren från flerbostadshus handlar om nybyggnation, säger Peter Åhs.

Något annat som syns tydligt i enkätsvaren är att coronautbrottet fått effekten att intresset för byggherrarnas projekt har ökat. Det sammantagna snittet för dem som märker av ett ökat intresse, i någon grad, för deras projekt är 31,8 procent i hela landet. Mest märks ökningen i intresse av i Stockholm (37,1 procent).

Det ökade intresset visar sig bland annat genom fler anbud per projekt. Sett över hela landet är det totalt 22,5 procent av de medverkande byggherrarna som svarat att det, i olika grader, är fler som lämnat anbud på projekten.

Skillnaderna är ganska stora geografiskt. I Västra Götaland är motsvarande siffra 32,9 procent, i södra Sverige (exkl Skåne) 28,6 procent och sedan kommer Stockholm på 20,9 procent. Konkurrensen om projekten sett till ökningen av antal anbud som lämnas ser ut att öka något mer i Västra Sverige och södra Sverige. Men ökningen är märkbar i hela landet.

– Det är intressant att vi ser att en så pass stor del av byggherrarna märker av ett ökat intresse för deras projekt och får fler anbud redan nu, trots att coronapandemin än så länge inte slagit så hårt mot just byggmarknadens projekt. Det indikerar att vi kan få en ännu tuffare konkurrens på projektmarknaden om vi går in i en lågkonjunktur senare i år.

Framflyttade byggprojekt drabbar marknaden ekonomisk. Den sammanlagda uppskattade byggkostnaden för projekten i undersökningen är cirka 34,2 miljarder, varav de projekt vars byggstart i någon grad påverkats av virusutbrottet motsvarar cirka 7,7 miljarder.

Om undersökningen:

  • Under maj 2020 genomfördes en kombinerad digital enkät med telefonintervjuer med byggherrar och projektledare på ca 400 projekt.
  • Projekt från hela landet med en uppskattad byggstart våren 2020 fram till senast början av 2021 ingår i enkäten.
  • En blandning av kategorier byggande ingår: nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och renoveringar samt allt från flerbostadshus, kontor, hotell, butiker, äldreboende, skolor till anläggningsprojekt.
  • Av de nästan 400 projekten totalt kommer ca 50 procent av svaren från flerbostadshus-projekt, varav cirka 70 procent av dessa handlar om nybyggnation.
  • Den sammanlagda uppskattade byggkostnaden för projekt som svarat i undersökningen är ca 34,2 miljarder.
  • De projekt som enligt undersökningen flyttat fram byggstarten med anledning av Coronapandemin har en total byggkostnad på 7,7 miljarder.
  • Undersökningen är ett samarbete mellan Byggfaktas informationsinsamling och tidningen Byggvärlden.
  • Ta del av hela rapporten utan kostnad genom att maila till: [email protected]