Nyheter

Cementa förbereder för ransonering

Vid cementbrist kommer cementen att fördelas jämnt mellan kunderna och baseras på historiska beställningar. Foto: Cementa

Cementa förbereder för att kvotera ut cement till sina kunder. Denna lösning baseras på att det är osäkert om Slitefabriken kommer att ha nödvändiga tillstånd och godkännanden på plats för fortsatt full produktion efter det att nuvarande brytningstillstånd upphör att gälla den 31 oktober 2021. 


Cementa förbereder för ransonering av cement, och går nu ut och förvarnar kunderna om att råvaran kan komma att kvoteras utifrån tillgängliga totalvolymer, och med eventuell start i december.

– Vi förbereder oss på ett scenario där vi måste hantera en cementbrist på marknaden. Om vi bara har en given mängd så får vi fördela ut den jämnt mellan våra kunder. Visst kan det ses som en form av ransonering. Vi kan inte prioritera varken kunder eller projekt utan fördelningen baseras på historiska uttag, förklarar Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Cementa lägger samman all tillgänglig cement från produktionsenheterna i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer från Brevik i Norge. Kvoteringen kommer att baseras på kundernas beställda cementvolymer de senaste 36 månaderna, med hänsyn tagen till om det skett signifikanta volymförändringar under perioden. 

Enligt förslaget ska kunderna kunna köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Samtidigt stänger Cementa resterande tolv terminaler i landet.  

– Om vi inte kan producera för fullt så kan vi inte försörja samtliga terminaler med cement. Nu blir det 50 mils avstånd mellan de fem terminaler där kunderna kan hämta cement, så det blir långa vägtransporter. 

På Cementa råder en ovisshet inför framtiden och bolaget kan i dagsläget inte ge besked om hur stor produktionen kommer att vara framöver och vilka mängder de kan erbjuda sina kunder. Cementa har i veckan skickat ut information om situationen, och kvoterings-lösningen, via sina avtalsansvariga.

– Våra kunder är så klart bekymrade. Det här är en krissituation som är ytterst allvarlig både för våra kunder, och sedan för deras kunder. Hela byggbranschen påverkas, säger Magnus Ohlsson.

I slutet av september beslutade riksdagen om den lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om kalkstensbrytning som bygger på ett redan miljöprövat och godkänt tillstånd. Cementas ansökan om ett akut tillstånd skickades in den 21 september 2021 och behandlas nu av regeringen enligt gällande EU-lagstiftning och svensk rätt. 

Ett meddelat tillstånd möjliggör att upprätthålla verksamheten och cementleveranserna i Sverige under den tid det tar att få ett nytt och mer långsiktigt tillstånd på plats, menar Cementa. Det akuta tillståndet Cementa ansökt om motsvarar det område som omfattas av det nu gällande tillståndet vilket också motsvaras av redan ianspråktagen mark, och innebär en närmast obefintlig tillkommande miljöpåverkan.

– Utifrån det vi vet idag så kommer vi behöva ett godkännande från regeringen senast omkring den 15 november för att undvika att det uppstår en brist på cement till det intensiva byggandet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter i Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Ett regeringsbeslut är dock ingen garanti för fortsatt drift i Slite, konstaterar Cementa i pressmeddelandet. detta på grund av att beslutet kan överklagas och även inhiberas av högsta förvaltningsdomstolen, vilket betyder omgående stopp för brytningen.

Magnus Ohlsson säger att han är både realistisk och optimistisk inför framtiden.

– Vi hoppas ju så klart att vi ska få ett permanent tillstånd och kunna ta klimatomställningen vidare och bygga världens första klimatneutrala cementfabrik. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna ha en cementproduktion i framtiden, men hur vägen dit kommer att se ut vet jag inte, risken är att det blir en hackig kurva.