Nyheter

Citybanan 200 miljoner dyrare

Citybanan drabbades i somras av ett bakslag i Högsta domstolen. Det innebär att Banverket måste börja om i första instans med tillståndsprövningen för arbetstunneln vid Bangårdsområdet. Och nu uppskattar Banverket att Citybanan blir mellan 200 och 300 mil

Tio fastighetsägare överklagade det tillstånd för vattenverksamhet i arbetstunneln vid Bangårdsområdet som miljödomstolen hade gett Citybanan. Miljööverdomstolen ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen hade väsentliga brister och gav fastighetsägarna rätt. Därmed återkallades tillståndet för vattenverksamhet. Banverket överklagade till Högsta domstolen men fick inte prövningstillstånd.

Hela saken handlar om tillstånd för att pumpa bort grundvatten från arbetstunneln. För att få tillstånd måste Banverket redovisa vilka miljökonsekvenser bortpumpningen kan leda till.

De tio fastighetsägarna är rädda att en sänkning av grundvattennivån kan leda till sättningar och sprickor i deras hus. De menade att miljökonsekvenserna av hela Citybananprojektet borde ha bedömts i sin helhet, samt att miljökonsekvenserna från själva tunneldrivningen, till exempel vibrationer från sprängning och skakningar från transporter, också borde redovisas eftersom de kan samverka med grundvattensänkningen.

Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan, tycker att överklagandena var onödiga:
— Järnvägsplanen omfattar alla miljökonsekvenser generellt. Alla aspekter utom vattenverksamhet redovisas i järnvägsplanen, till exempel buller och vibrationer. De som har överklagat har redan sett alla miljökonsekvenser beskrivna eftersom de har yttrat sig över järnvägsplanen, säger han.

Beslutet i HD innebar att Banverket måste börja om på ruta ett igen.
— Vi har följt den lagstiftning som gäller. Vi gick till HD för att det här är en principiellt viktig fråga som påverkar alla projekt i hela landet. Det skulle innebära en ny tillämpning. När HD inte gav oss prövningstillstånd får vi ingen vägledning. Ovissheten kvarstår till kommande projekt, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan.

Nu har en ny ansökan, med en komplett miljökonsekvensbeskrivning, lämnats till miljödomstolen. Totalt återstår tillstånd för vattenverksamhet i fyra tunnlar. Kjell-Åke Averstad räknar med att de ska ges i januari eller februari nästa år.

Men de juridiska turerna har orsakat förseningar och ökade kostnader. Arbetet vid arbetstunneln vid Bangårdsgatan har redan legat nere i över ett år. Den sammanlagda kostnaden för förseningen uppskattar Banverket till mellan 200 och 300 miljoner kronor. Totalt kostar Citybanan drygt 16 miljarder.

Trots förseningarna med arbetstunnlarna tror Banverket fortfarande att Citybanan ska kunna öppna som planerat 2017.