Nyheter

CM centralt vid stationsombyggnad

Stefan Dahlgren, CM-Bolagen och Mikael Willdal, Jernhusen. Foto: Susanne Bengtsson.

Stationen är invigd.

Nu pågår arbetet med att skapa nya kontorsytor.

Stockholms Centralstation har varit en byggarbetsplats sedan 2008, men den dagliga aktiviteten har pågått som vanligt.

Tack vare en flexibel byggorganisation har vi kunnat hantera de situationer som uppstått, säger Mikael Willdal, ansvarig för ombyggnaden hos Jernhusen.

Stockholms Centralstation, som byggdes 1871, är med sina 65 miljoner resenärer och besökare per år Nordens största järnvägsstation. Under 1920-talet byggde Statens Järnvägar till centralhallen, och på 50-talet var det dags för ombyggnad och renovering i samband med att man anslöt stationen till tunnelbanan.

2008 konstaterade Jernhusen att Stockholm Central åter var i behov av renovering.

-Stationen, som är byggd på träpålar, sjönk med ett par millimeter varje år. Vi var tvungna att genomföra en grundförstärkning. Samtidigt behövde stationen moderniseras och anpassas till de ökade flödena av resenärer samt för att förbättra tillgängligheten mellan våningarna, berättar Mikael Willdal, ansvarig för projektet på Affärsområde Stationer på Jernhusen.

Den stora utmaningen var att åstadkomma så lite påverkan som möjligt på den dagliga aktiviteten under byggperioden, som inleddes i februari 2009. Varje dag passerar cirka 250 000 resenärer. Under byggperioden skulle även 56 hyresgäster beröras, liksom indirekta intressenter som Trafikverket, Citybanan, hotellet Royal Viking, Arlanda Express, SL ,SJ mfl.

Projektet behövde påbörjas omgående och kostnader var förstås viktigt att ta hänsyn till, liksom det faktum att stationen är ett statligt byggnadsminne. En annan utmaning var att det var svårt att förutse exakt vad som skulle göras och man behövde komma igång innan alla detaljer var genomarbetade och planerade.

Med detta som bakgrund föll valet på Construction Management, CM, som genomförandeform. CM, är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Metoden innebär att byggherren anlitar en komplett projektorganisation som leder hela arbetet och företräder byggherrens intressen.

Jernhusen anlitade Forsen Projekt, och projektgruppen bestod som mest av 20 konsulter.

– Vi hyrde helt enkelt in en byggavdelning från Forsen och planerade projektet tillsammans med deras experter. Att istället gå in i ett stort entreprenadavtal i ett så osäkert och komplicerad projekt,  är svårt.. Med CM slipper man ta alla beslut direkt och kan parera svårigheter enklare. Byggnaden är från 1871 och vi visste inte riktigt vad vi skulle stöta på under projektets gång. Få saker var förutsägbara, säger Mikael Willdal.

Ett exempel på en oförutsedd händelse var att golvet på en restaurang inte hade betongbjälklag, som man trott. Under fem veckors tid fick entreprenörena  arbeta dygnet runt, med en tickade taxameter från hyresgästen, med att åtgärda detta.

– I ett sådant här komplext projekt uppstår utmaningar efterhand, och det är viktigt att man har kompetens och flexibilitet att hantera dem löpande, säger Mikael Willdal, som är väl bekant med Construction Management efter att ha inlett sin karriär hos Åke Larson Byggare, det företag som anses vara pionjärer inom CM i Sverige.

 

I Centralen-projektet fick Jernhusens förvaltning stöd med exempelvis koordinering av hyresgäster och kostnadsstyrning.  

– I ett projekt som kostar totalt en miljard kronor och där man har ett fakturaflöde på sju miljoner kronor i veckan är kostnadskontroll och kostnadsstyrning oerhört viktigt.

En annan fördel, är enligt Mikael Willdal, att det går att hålla priserna nere genom att konkurrensutsätta entreprenörerna under arbetets gång. På centralstationen utfördes den första etappen av grundförstärkningen av Skanska. Efter två år valde Jernhusen att göra en ny upphandling och kontraktet gick då till finska Lemminkäinen.

– Vi har genom CM kunnat hantera ett stort byggprojekt utan att orsaka stopp i trafiken och stänga butiker. Vi har heller inte haft stora klagomål från resenärerna då vi varit tydliga med att informationen.

Stefan Dahlgren, ordförande i CM-Bolagen, en branschföreningen för Construction Management i Sverige, menar att CM ökar och att man ser en trend i arbetssättet, särskilt när det gäller stora kontorsprojekt.

– Förra året omsatte CM-Bolagens medlemsföretag fyra miljarder kronor om man ser till projektvärdet.

Även om Jernhusen precis avslutat ett omfattande renoveringsarbete fortgår arbetet med att utveckla Centralstationen.

– Vi har redan börjat titta på tidiga skeden för hur Centralstationen ska se ut 2025. Stockholm växer för varje år, och vår planering pågår ständigt.  Eftersom Stockholms Centralstation är ett nav för hela Mälardalen och Storstockholms arbetsmarknad är det mycket spännande att få verka här, säger Mikael Willdal.

För tillfället pågår arbetet med att skapa 8000 kvadratmeter kontorsyta på Stockholms Centralstation. Det är bland annat SJ:s gamla kontor som ska renoveras och moderniseras.

– Idag är läget avgörande, och ett mer centralt läge än detta går inte att hitta.  Närheten till kollektivtrafik är viktigare än någonsin, och cykelparkering efterfrågas allt oftare.

 

FAKTA  CM

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. På den svenska marknaden ingår även de tidiga skedena i begreppet CM, som därmed kommer att innefatta projektutveckling, kalkyler och projektering.

CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. CM-organisationen leder hela arbetet och företräder Byggherrens intressen.

Genomförandet kan jämföras med ett ”egen regi”-förfarande där CM-organisationen  tillhandahåller projekteringsledning, projektledning, upphandling, kalkyl, installationssamordning, KMA och byggplatsledning.

Källa: CM-Bolagen