Krönikor & Debatt

”Därför behöver Sveriges kommuner bygga fler skolor i trä”

Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä
Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä

I de svenska kommunernas visioner kring framtidens hållbara byggande borde valet att bygga skolor i trä ligga nära till hands. Det är en utveckling som ger utdelning på flera plan, skriver Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä i en debattartikel.

Höstterminen har dragit i gång för landets elever i grund- och gymnasieskolan. Enligt Statistiska centralbyråns prognoser står Sverige inför en kraftigt ökande befolkning i grundskoleåldern där antalet barn i åldrarna 6–15 beräknas öka med 300 000 barn till år 2030. Detta samtidigt som många av landets kommuner har akut brist på skollokaler.

I Sverige är vi rika på en resurs som ofta tas för givet – vår skog. I takt med att vi strävar efter att uppnå våra klimatmål har vi en unik möjlighet att använda skogen för att, bokstavligt talat, bygga vår framtid. Det är hög tid att vi tar vara på denna möjlighet genom att bygga fler skolor i trä.

Idealiskt byggmaterial för skolor

Det finns flera anledningar till att trä är ett idealiskt byggmaterial för skolor. Först och främst, trä är en förnybar resurs. Genom att använda trä i stället för andra material kan vi avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från byggsektorn som står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. För varje kubikmeter byggprodukter av trä som ersätter motsvarande produkter, lagras kol motsvarande 0,9 ton koldioxid under byggnadens livslängd. Utsläpp från tillverkning och återvinning minskar också med 1–1,5 ton*.

Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till antalet elever och medarbetare. Det är en miljö där våra barn ska utvecklas till framtidens vuxna. Utöver miljöfördelarna visar forskning att träbyggnader även har positiva effekter på både hälsa och välbefinnande. Studier lyfter fram att trämiljöer kan minska stress, öka kreativiteten och förbättra koncentrationen. I en skolmiljö kan detta översättas till trygghet, trivsel och i slutändan bättre studieresultat.

Ingen möjlighet utan en nödvändighet

Vidare skapar träbyggandet nya arbetstillfällen i de delar av landet där de behövs som mest. Att trä kan återanvändas och återvinnas flera gånger främjar den cirkulära ekonomin inom byggindustrin. Materialet kan repareras och bearbetas i efterhand vilket bidrar till minskat avfall och att vi kan hushålla med naturresurserna.

Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla innovativa träbyggnadstekniker och kan erbjuda beprövade och rationella system i limträ och massivträ. Vår världsledande träindustri, tillsammans med en stark tradition av träbyggande, ger oss en konkurrensfördel på en marknad som bara växer.

Att bygga våra nya skolor i trä är inte bara en möjlighet, utan en nödvändighet. Det innebär att vi kan visa vägen mot en mer hållbar, hälsosam och innovativ framtid. Både för Sverige och hela vår planet.

/Johan Fröbel,
chef teknik och handel, Svenskt Trä

*Svenskt Trä (2015). TräGuiden – Träprodukter lagrar kol.