Säkerhet

De nya arbetsmiljöreglerna – bristerna i dag och förändringarna

Agneta Axelsson, sakhandläggare på Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket/Mia Åkerström
Agneta Axelsson, sakhandläggare på Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket/Mia Åkerström

Den första januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regler i kraft. Bland annat kommer mer ansvar att tydliggöras för byggherren. Här berättar sakhandläggare Agneta Axelsson om dagens arbetsmiljöbrister inom byggsektorn och vad de nya reglerna kommer att innebära.

De nya reglerna vänder sig till byggherrar, projektörer byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Förhoppningen är att ansvaret och uppgifterna för arbetsmiljöarbetet i ett byggnads- eller anläggningsprojekt ska bli tydligare och lättare att ta till sig för alla aktörer, vilket kan fungera som ett stöd för byggherren att få in de underlag som behövs för att välja lämpliga aktörer.

– Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet, säger Agneta Axelsson.

Bra har blivit bättre och dåliga har blivit sämre

Hur tycker du att arbetsmiljöarbetet ser ut i dag på byggarbetsplatser?

– Jag arbetade som inspektör i 20 år innan jag började på min nuvarande tjänst som sakhandläggare på Arbetsmiljöverket. Det jag märker är att det har blivit större spridning, de duktiga byggherrarna, byggföretagen och projektörerna har blivit ännu duktigare, medan de som vi har kallat grå företag har reducerats till osunda företag och i dag hör de till arbetslivskriminaliteten. Det har gått åt andra hållet där.

– Dödsolyckorna inom bygg- och anläggningssektorn snittar knappt en i månaden och är ganska konstant. Det är ungefär så det har sett ut de senaste tio åren. I den tråkiga listan av dödsolyckor generellt, så är transport- och bygg- och anläggningssektorn mest drabbade.

”Lite som samhället i övrigt”

Vad tror du det beror på att klyftan mellan bra och dåliga företag blir större?

– Jag tror det handlar om kunskap, de duktiga blir kunnigare och ser vinsterna med att planera och projektera och att driva byggprojekten på ett arbetsmiljömässigt bättre sätt. Den andra sidan tjänar pengar på fusk och dålig arbetsmiljö. Det känns lite som samhället i övrigt.

Men det handlar också, enligt Agneta Axelsson om de allt längre leden av underentreprenörer.

– Arbetsgivarna har inte längre anställda i sina företaget i samma utsträckning som tidigare, utan enbart projektledning och sen långa underentreprenörskedjor av yrkesarbetare och på projekteringssidan. Det blir långa kedjor och fler aktörer, arbetsmiljölagens arbetsgivarbegrepp urholkas ju fler led det blir. Tidspressen är ytterligare en faktor, i dag projekterar man nästan samtidigt som man bygger. Vi har också fler utländska aktörer i Sverige och det är både bra och dåligt, det är ofta mycket kompetent arbetskraft, men det kan också bli bekymmer med språk och kultur. Det är större utmaningar än det var för 15 år sedan.

Värst i tidiga skeden

Var i kedjan tror du det finns flest brister?

– I förstudien från 2015 gjordes en stor användarundersökning av föreskriften 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete och den visade att Bas U-arbetet i utförandeskeendet inte upplevdes lika otydligt som reglerna för projekteringssidan, alltså Bas P och byggherren. I de tidiga skedena finns en större okunskap om att man faktiskt har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. Det är också därför den här nya föreskriften fokuserar på de tidigare skedena. De nuvarande bestämmelserna är inte så lätta att förstå om man har rollen som Bas P, men där blir det nu tydligare.

Vilken tycker du är den viktigaste förändringen i det nya regelverket?

– Jag tycker det är paragraferna om att byggherren måste ta det övergripande ansvaret med att organisera och göra val av aktörer och utse byggarbetsmiljösamordnare. I dag är dessa bestämmelser inte så lätta att förstå. Vi strävar efter att få med oss fler aktörer på den här resan, även de som inte tidigare haft kunskapen. Den här nya föreskriften blir tydligare för vad som gäller för byggherren.

– En ny sak är att de nya reglerna bland annat innebär att alla aktörer ska arbeta metodiskt enligt grundprinciperna för att förebygga arbetsmiljörisker. Det betyder att aktörerna ska arbetar med riskerna i en bestämd ordning genom att identifiera, undvika och bedöma riskerna för att sedan åtgärda dem.

Fler paragrafer men tydligare

I vilken utsträckning tror du att byggaktörer generellt sett följer dessa arbetsmiljöregler?

– Jag tror många följer dem, men det är också många som inte följer dem, kanske beroende på att de inte förstår hur man gör. Sen har vi dem som varken kan eller vill och där måste byggherrarna hjälpa till att få upp dem på banan. När byggherrarna gör sina val ska de också kräva att entreprenörerna visar upp sina kunskaper, sitt arbetsmiljöarbete och sina rutiner. Även om det nu blir fler paragrafer så blir det lättare att förstå och använda dem så att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser.

De nya reglerna finns nu tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats som du hittar här.