Nyheter

De toppar listan över antal anbud och upphandlingar

Flest upphandlingar 2017 avsåg anläggningsarbete. Foto: Getty Images


Fyra av tio upphandlingar (39 procent) under 2017 avsåg anläggningsarbete.Trafikverket är den största upphandlande myndigheten, och Peab Anläggning var det bolag som lämnade flest antal anbud förra året, medan NCC Sverige toppar sett till summan.
Det framgår när Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket summerat statistiken för 2017.

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar totalt i Sverige. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor.

Nu har statistiken för 2017 presenterats i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017, som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.  Enligt den avser fyra av tio upphandlingar (39 procent) under 2017 anläggningsarbete, medan en av tio upphandlingar (11 procent) avser Arkitekt- bygg, ingenjörs och besiktningstjänster. Det gör att dessa två områden placerar sig på de två första platserna på topplistan.

PEAB Anläggning AB var den anbudsgivare som lämnade flest anbud i upphandlingar annonserade 2017 (524 st) , följt av NCC Sverige AB (512)  och WSP Sverige AB (426) . De tio företag som lämnade flest anbud 2017 var alla verksamma inom bygg-,teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upphandlingar annonseras inom dessa branscher.

Den största privata leverantören, sett till beloppet, var NCC Sverige AB (10,7 miljarder kronor) följt av Skanska Sverige AB (8,5 miljarder kronor). Här kommer Peab Anläggning på sjunde plats med 5,4 miljarder. Summorna avser de belopp som utbetalats från upphandlande myndigheter/enheter till dessa leverantörer. 
Den statliga myndighet som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket, som annonserade 604 upphandlingar. (Bland myndigheter kommer Försvarets materialverk på andra plats med 157 upphandlingar). 2017.

Trafikverket följs av av Stockholms stad och Göteborgs stad, som annonserade 367 respektive 350 upphandlingar. Kommunerna stod 2017 för 7 av 10 upphandlingar. 

En tydlig trend är, enligt rapporten, att antalet anbud per upphandling minskar, och var 2017 i genomsnitt 4,1 anbud per upphandling. I nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare.

– Det är en oroväckande trend. Med fler leverantörer som deltar i upphandlingen och lägger anbud så stärks konkurrensen. Det leder till bättre hushållning med våra gemensamma resurser, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket, i en kommentar till rapporten.

Han säger också att han vill se fler anbud vid upphandlingar och därför kommer att ta initiativ för att undersöka varför antalet anbud i upphandlingar sjunker.

Upphandlingar med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet som tilldelningsgrund har i genomsnitt fått något fler anbud (snitt på 4,3 anbudsgivare) än upphandlingar enligt tilldelningsgrunderna pris eller kostnad (3,8). 

En annan trend är att andelen överprövningar minskar. Andelen överprövade upphandlingar minskade från 7,8 procent år 2016 till 6,5 procent år 2017.

– Det är en positiv trend att andelen överprövade upphandlingar minskar. Det är en indikation på ökad mognad. En delförklaring kan vara att det sker allt mer dialog med marknaderna vilket ger bättre förarbeten, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Rapporten Statistik om offentlig upphandling, som årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. De upphandlingspliktiga inköpen beräknas 2016 ha uppgått till cirka 683 miljarder kronor. Det motsvarar 17,5 procent av BNP. 
 

Siffror om offentlig upphandling med fokus på bygg- och anläggning:

  • Fyra av tio upphandlingar (39 procent) under 2017 avser CPV 45 Anläggnings­arbete. 
  •  En av tio upphandlingar av (11 procent) avser CPV 71 Arkitekt- bygg, ingenjörs och besiktningstjänster. 
  • Trafikverket gjorde 604 upphandlingar år 2017. 
  • Inom CPV 45 lämnas i genomsnitt anbud från 3,7 anbudsgivare. (Snittet är 4,1) 
  • De tio företag som lämnade flest anbud 2017 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. 
  • Inom CPV 45 Anläggningsarbete överprövas 5,3 procent av alla upphandlingar. (Snittet är 6,5)    
  • Den största privata leverantören 2017 var NCC Sverige AB (10,7 miljarder kronor)
  • Peab anläggning AB lämnade in flest anbud, 524 stycken.