Nyheter

Definitivt stopp för Slussenterminal

Nya Slussen. Illustration: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Slussens nya bussterminal står fast.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att de inte tänker pröva fallet.

Stockholms stad antog i juni 2012 en detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen.

Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena. Men efter överklagande till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävdes detaljplanen.

Domstolen tyckte att kommunens handläggning av ärendet brustit på flera punkter. I domen skrev de bland annat att kommunen brutit mot plan- och bygglagen då de inte hållit programsamråd med kommuninvånare som kan komma att påverkas av bygget.

Stockholms stad överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, men de har nu beslutat att inte pröva ärendet.

”Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall” skriver de i sitt beslut, som inte går att överklaga.

Nu måste Stockholms stad ta fram en ny detaljplan för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.

Krister Schultz, förvaltningsdirektör vid exploateringskontoret uppskattar att det kommer att ta tre år.

– Det kommer att ta 1,5 år för staden att göra om detaljplanen och vi räknar med ytterligare 1,5 år i prövningar. Det här innebär att bussprovisoriet kommer att vara kvar längre än vi hade tänkt, men det ska inte innebära några förseningar för projektet i stort, säger han.