Juridik

Detaljplan för 200 bostäder överklagas

detaljplan överklagas
Ett beslut om detaljplan för ett område i Kalix överklagas till mark- och miljödomstolen. Foto: Getty Images

Ett beslut om detaljplan för ett område i Tyresö överklagas till mark- och miljödomstolen.
Den klagande anser att utredningar som ligger till grund för detaljplanen har gjorts på felaktigt sätt.

I augusti antog kommunfullmäktige i Tyresö en detaljplan för området Amaryllis, cirka en kilometer väst om Tyresö centrum. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i
flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen.

Här planeras för flerbostadshus, boulepark, förskola, grönområde och dagvattenhantering.

Nu överklagas detaljplanen till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den klagande, en boende i närområdet, anser att detaljplanen och dess utredningar, naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivning och arbetsprocesser är bristfälliga och ligger på felaktiga grunder.

I överklagan står det exempelvis att fel i naturvärdesinventering skett på så sätt att kommunen gett ansvaret till byggherren, som lagt bud att köpa marken till Amaryllisparken, att
genomföra dessa utredningar. ”Utredningarna således blev genomförda av byggherrens
underleverantörer som anses partiska i detta sammanhang”, skriver den klagande.

logo
Anna Sjöström