Dom om takraset på Arena Vänersborg

Dom om takraset på Arena Vänersborg
Vänersbrogs kommun frias och Länsförsäkringar döms att betala kostnaderna för takraset som inträffade på Arena Vänersborg i februari 2010.
Länsförsäkringar döms att betala kostnaderna för takraset som inträffade på Arena Vänersborg den 20 februari 2010. Det är beslutet i den dom som Vänersborgs tingsrätt meddelade i dag. Totalt blir försäkringsbolaget skyldigt att utge försäkringsersättning på 3 498 716 kronor till Vänersborgs kommun.

Förhandlingarna mellan Länsförsäkringar och Vänersborgs kommun hölls den 16-17 april 2013 inför tre domare i Vänersborgs tingsrätt.

Parterna var överens om att det rådde extrema väderleksförhållanden vid takraset den 20 februari 2010. Efter takraset begärde kommunen ersättning av Länsförsäkringar för sina kostnader, men försäkringsbolaget ansåg inte att de var skyldiga att utge ersättning. De menade att takraset hade orsakats av en felkonstruktion av byggnaden och av att taket tidigare under vintern hade belastats med stora mängder snö. Tvisten rörde främst dessa båda frågor.

Den försäkring kommunen hade hos Länsförsäkringar gällde för skada genom snötryck som uppkommer i direkt samband med extrem nederbördsmängd eller andra extrema väderleksförhållanden, om inte tidigare snöbelastning påverkat skadan. I försäkringsvillkoren fanns också ett undantag som innebar att försäkringen inte gällde om skadans uppkomst eller omfattning påverkats av felaktig konstruktion av byggnaden.

Tingsrätten har i domen, med hänvisning till Högsta domstolens praxis, konstaterat att kommunen ska bevisa att tidigare snöbelastning inte påverkat skadan, medan Länsförsäkringar ska bevisa att Arenan varit felaktigt konstruerad på ett sätt som påverkat skadan.

Efter genomgång av den bevisning som förekommit har tingsrätten konstaterat:

– Att Kommunen har kunnat bevisa att det inte förekom tidigare snöbelastning som kan ha påverkat skadan och att den snöbelastning som fanns vid raset var hänförlig till snöovädret 18-20 februari 2010.

– Att Länsförsäkringar inte har kunnat bevisa att det förelåg en felaktig konstruktion av Arenan som påverkat skadan.

Tingsrätten har angående felaktig konstruktion konstaterat att det enda konkreta fel som gjorts gällande av Länsförsäkringar är en underdimensionering av takplåten, men att ingen av de sakkunniga som hörts i målet har kunnat ge tillräckligt stöd för att detta har påverkat skadan.