Nyheter

Domstol stoppar Peabs bostadsplaner

Kvarnhöjden i Stenungsund. Bild: Stenungssunds kommun

Stenungsunds kommun och Peab har haft planer på att uppföra 300 bostäder och en förskola i Kvarnhöjden. Nu har Mark- och Miljööverdomstolen beslutat att upphäva detaljplanen efter ett överklagande från en närboende.

Kvarnhöjden är utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. Planområdet ligger i Jörlanda cirka 10 km söder om centrala Stenungsund och 40 km norr om Göteborg.

– Det här området har funnits med i kommunens överskådliga planering sedan början av 90-talet, säger Birgitta Wall, planarkitekt i Stenungsunds kommun.

Stenungsunds kommun och Peab Markutveckling AB har tillsammans arbetat med projektet där man skissat på en blandad bebyggelse om cirka 300 bostäder med en bebyggelse på  i huvudsak två våningar, men några flerbostadshus i södra planområdet som uppgått till 4-5 våningar. Utöver bostäder planerades för en förskola på Kvarnhöjden.

Detaljplanen godkändes 2019, men har överklagats i flera instanser, senast av en närboende till Mark- och Miljööverdomstolen. Den invändning som den klagande fört fram är framförallt att flerfamiljshusen genom sin höjd och storlek kommer att medföra en betydande olägenhet genom den ökade insynen samt skuggningen på dennes fastighet.

Peab har yttrat sig i ärendet: ”Hänsyn har tagits till befintlig fritidshusbebyggelse genom att ett naturområde med blandad vegetation i varierande höjder har sparats mellan planerad och befintlig bebyggelse. Syftet har varit att skapa ett effektivt insynsskydd”

Kommunen menar att ”de nya byggrätterna som planerats in närmast klagandens fastighet har omsorgsfullt studerats och placerats för att minimera påverkan på skuggning, ljusinsläpp och insyn för befintliga hus”.

Mark- och miljööverdomstolen dömer i den klagandes favör och upphäver därmed Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommuns beslut från 2019 att anta detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden.

”Ett flertal lägenheter kommer att ha direkt insyn på den klagandes tomt, från fönster och från eventuella balkonger. Med hänsyn till detta finner domstolen att detaljplanen innebär betydande olägenhet. Detaljplanen ska alltså hävas”, skriver domstolen.

Kommunens Sektorchef för Samhällsbyggnad, Daniel Jerling, säger att man kommer att analysera domen för att se över vad den innebär för möjligheterna att eventuellt etablera bebyggelse i området. 
– Vi måste titta igenom vad domstolen sagt, analysera domen och se vad konsekvenserna blir. Det här är ett område som planerats under en längre tid så det är klart att det är lite olyckligt.

Peab hoppas trots allt på en väg framåt i projektet.

– Vi har tagit del av vad domstolen sagt, och nu ska vi sätta oss ner med kommunen och titta på hur vi tar detta vidare. Ambitionen att hitta en väg framåt, säger Kerstin Danasten, presschef på Peab.

Den rättsliga processen:

  • Kommunfullmäktige har 2019 -10 -10 beslutat att anta detaljplanen för Kvarnhöjden. 
  • Antagandebeslutet har överklagats hos Mark- och miljödomstolen. 
  •  Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-10 att avslå överklagandena. 
  •  Mark- och miljödomstolens dom har överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd 2020-09-09 
  •  Mark- och Miljööverdomstolen beslutade 2021-05-20 att upphäva detaljplanen i sin helhet. Detaljplanen har därmed inte fått laga kraft. 

 Källa: Stenungsunds kommun