Nyheter

”En spark i baken på EU”

EU:s arbete med att förbjuda farliga kemikalier går alldeles för långsamt. Det anser den svenska byggindustrin som tagit fram en lista på 300 kemikalier som bör förbjudas. <br></br> — Listan ska ses som en spark i baken på EU, säger Danielle

EU:s nya kemikalielagstiftning REACH ska se till att kemikalier riskbedöms innan de används på marknaden. Farliga ämnen ska förbjudas.

Men hittills har det gått trögt att implementera lagstiftningen. EU:s 27 medlemsländer har bara hittat 16 farliga ämnen som ska prövas av de 30 000 kemikalier som används inom EU.

Och det är inte ens säkert att de 16 ämnena kommer att tillståndsprövas eller förbjudas. Skälet är att medlemsländerna har lämnat in sitt veto om ämnena vilket innebär att en medlemsstatskommitté ska besluta om ämnena ska prövas eller ej. Kommer inte kommittén fram till en lösning ska kommissionen avgöra frågan.

— Det är en byråkratisk process som kan ta lång tid och kanske leder till att ämnena inte kommer att bedömas, säger Nardono Nimpuno på Internationella Kemikaliesekretariatet i Göteborg.

För att snabba på arbetet har kemikaliesekretariatet i Göteborg tillsammans med konsument- och miljöorganisationer tagit fram en lista på 300 farliga ämnen som bör prövas och förbjudas. Listan presenterades vid en konferens i Bryssel den 17 september och backas upp av Sveriges Byggindustrier, med 3 000 medlemsföretag, som ingår i Basta — ett system för att fasa ut farliga kemikalier i byggvaror.

Varför har ni hittat 300 ämnen och medlemsländerna bara 16?

— Politik. Det finns starka ekonomiska intressen i många länder som inte vill att ämnen ska förbjudas, säger Nardono Nimpuno.

Byggbolagen vill få bort farliga kemikalier för att inte riskera att anställda skadas eller att bygga in farliga ämnen. I takt med att byggbolagens import av byggvaror ökar växer också behovet att få bort farliga kemikalier och få reda på vad byggvarorna innehåller.

— Jag är hoppfull och tror att medlemsländerna kommer att använda den lista vi tagit fram. Hittills har det gått väldigt trögt att få länderna att testa farliga kemikalier men när de första väl är testade kommer det att gå mycket lättare, säger Noel Morrin, hållbarhetschef på Skanska.

Att se till att farliga kemikalier riskbedöms är bara första steget i byggindustrins arbete. Steg två är hur informationen på byggvarornas kemikalieinnehåll ska se ut. Lagstiftningen säger att från och med 2011 ska den som säljer byggvaror informera om varan innehåller farliga kemikalier. Nu tvistar EU-länderna om vilka nivåer av en kemikalie som ska krävas för att ämnet ska behöva redovisas.

— Under tiden kräver de flesta svenska stora byggbolag att byggvarorna ska klara kemikaliekraven i Basta, säger Danielle Freilich.

Fakta / REACH

• Reach är namnet på EU:s nya kemikalielagstiftning som blev klar 2007 och som ska införas stegvis.

• REACH står för Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

• Grundprincipen i REACH är att tillverkare, importörer och användare blir ansvariga för att de ämnen som de tillverkar, säljer eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

• Den som använder kemikalier i en mängd av minst ett ton ska registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten och samtidigt lämna in en riskbedömning om ämnet.

• Minst 30 000 ämnen ska registreras. Kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper ska också tillståndsprövas innan de får användas.

• Vid tillståndsprövningen av farliga kemikalier ska det övervägas att byta ut kemikalien mot ett säkrare alternativ övervägas.