Nyheter

”En standardisering av klimatdata behövs”

Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, efterfrågar standardiserade klimatdata.

Regeringen behöver ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram standardiserade klimatdata för hur klimatpåverkan ska beräknas för el, uppvärmning och transporter till byggnader, anser Riksbyggen och sju andra branschorganisationer. 

I en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet uppmanar de därför regeringen att skyndsamt ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram och tillhandahålla standardiserade klimatdata och emissionsfaktorer.

– Om bygg- och fastighetsbranschen ska kunna göra korrekta beräkningar av klimatpåverkan och effektivt kunna bidra till att målet om klimatneutralitet till 2045 uppnås så behövs en standardisering av klimatdata, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

I pressmeddelandet nämner man riksdagen beslut om att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045 och att beslutet har konkretiserats i 22 olika färdplaner för minskad klimatpåverkan och ett näringsliv som är fritt från fossil användning.

”Färdplanerna har arbetats fram av näringslivsgrenarna för att stödja det politiska målet om klimatneutralitet. Inom bygg- och fastighetsbranschen pågår ett intensivt arbete med att kartlägga sin egen klimatpåverkan och med att ta fram konkreta färdplaner för minskad klimatpåverkan. En avgörande del i att kunna kartlägga sin egen klimatpåverkan är att det finns standardiserade klimatdata som tydligt visar klimatpåverkan och resursereffektivitet från olika typer av elproduktion, värme och transporter till fastigheter, så kallade emissionsfaktorer. Idag hämtas emissionsfaktorer från flera olika källor, med varierande tillförlitlighet och aktualitet” skriver man.

– Osäkerhet och bristen på jämförelse inom branschen samt jämförelsen mellan olika branscher är uppenbar. Det för att klimatarbetet delvis inte har haft den ökande takt som bedöms är nödvändig, säger Karolina Brick.

Vidare skriver man: ”För att komma till rätta med problematiken föreslog Fossilfritt Sverige redan i oktober 2019 i en uppmaning till regeringen att en lämplig statlig myndighet skulle ges i uppdrag att tillhandahålla och uppdatera relevanta och kvalitetssäkrade klimatdata för bygg- och fastighetsbranschen. Boverkets nyligen lanserade klimatdatabas för klimatdeklaration på byggnadsnivå är välkommen men bedöms är inte tillämplig för klimatredovisning på organisationsnivå.”

I den gemensamma skrivelse till Näringsdepartementet uppmanar därför Riksbyggen tillsammans med Fastighetsägarna, Byggföretagen, Energiföretagen, HSB, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta och Svenska Kyrkan regeringen att skyndsamt ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram och tillhandahålla klimatdata och emissionsfaktorer för att bygg- och fastighetsbranschen ska kunna göra korrekta beräkningar av klimatpåverkan och effektivt kunna bidra till att målet om klimatneutralitet till 2045 uppnås.