Nyheter

”Ett steg närmare den byggstart som vi väntar på”

Karlastaden. Bild: Serneke

Detaljplanen för Karlastaden har fått grönt ljus från Länsstyrelsen.

Byggnationen av den nya stadsdelen på Lindholmen är därmed ytterligare ett steg närmare byggstart.

Det var efter att kommunfullmäktige i Göteborgs stad den 15 juni antagit detaljplanen för Karlastaden som Länsstyrelsen beslutade att ta in kommunens antagandebeslut för prövning.

Motivet var att ”planeringsförutsättningarna för planen behövde förtydligas” eftersom man befarade att riksintresset skulle kunna skadas och att bebyggelsen skulle bli olämplig för människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen saknade bland annat en beskrivning av trafikpåverkan på Lundbyleden samt underlag i form av avtal mellan Trafikverket och Göteborgs stad.

Länsstyrelsen konstaterar nu i sitt beslut att de avtal och avsiktsförklaringar som efterfrågats har inkommit samt att man nu ”inte längre befarar att det föreligger risk för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer eller att genomförande av bebyggelse enligt planen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen beslutar därför att inte upphäva planen.”

– Även om detta var ett väntat beslut så känns det naturligtvis bra att vi kommer vidare i processen och ett steg närmare den byggstart som både vi, alla som köpt lägenhet i Karlatornet och många andra göteborgare väntar på, säger Ola Serneke, initiativtagare till Karlastaden och VD på Serneke Group.

Förberedande arbeten som sanering och provpålning pågår i området. Däremot finns ännu inget officiellt datum för byggstart då bland annat ett par överklaganden till Mark och Miljödomstolen är under handläggning.

Cirka 70 procent av de närmare 600 lägenheterna i Karlatornet är sålda.

 
FAKTA

  • Karlastaden ska växa fram på Lindholmen i Göteborg, norr om Lindholmsallén och längs med Karlavagnsgatan.
  • Området omfattar en markyta på ca 32 000 kvm och kommer bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Karlastaden utvecklas i samarbete mellan Serneke och NREP och har en beräknad omsättning på 10 miljarder kronor över 6-7 år.
  • Karlatornet blir Göteborgs första riktiga skyskrapa som också blir Nordens högsta byggnad. Byggnaden blir 240 meter hög och inrymmer knappt 600 lägenheter.