Nyheter

Facket får begränsad rätt till stridsåtgärder

Det går bra att fortsätta med den svenska modellen. Men det krävs vissa justeringar med hänsyn till Lavaldomen och EG-rätten. Det är utredarens besked till regeringen.

Under fredagsförmiddagen lämnade utredaren Claes Stråth delbetänkandet om Lavaldomen till regeringen.
— Vi föreslår att facket alltjämt ska ha rätt att vidta stridsåtgärder för att genomdriva villkor enligt kollektivavtal även mot arbetsgivare från andra EES-länder som utstationerar arbetstagare till Sverige. Dock gäller vissa begränsningar som föranleds av Lavaldomen och EG-rätten i övrigt, säger Claes Stråth.

Förslagen innebär att den svenska modellen i huvudsak kan bevaras även i utstationeringssituationer. Systemet med stridsåtgärder begränsas på ett sätt som gör att det överensstämmer med EG-rätten.

— Vi vill understryka att ett stort ansvar ligger på arbetsmarknadens parter när det gäller att se till att den modell för regleringen av arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare vi föreslår också i praktiken fungerar på ett sätt som är förenligt med EG-rätten, säger Claes Stråth.

Facket får enligt förslaget inte ta till stridsåtgärder för att få till ett svenskt kollektivavtal om ett företag kan visa att man har tecknat avtal i ett annat EU-land. Utredaren anser också att förutsebarheten för utländska tjänsteutövare bör öka.

Utredningen slår fast att den svenska modellen kan bevaras, vilket välkomnas av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
— Den svenska modellen är en bra lösning som bör behållas. Jag vet att exempelvis Byggnads vill omförhandla i enlighet med denna och det är bra, säger Sven Otto Littorin.

Enligt Claes Stråths förslag bör arbetsmarknadens parter även i framtiden ha en aktiv roll vid regleringen av arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som utstationeras till Sverige.

Fördelen med detta är, enligt Sven Otto Littorin, att politikerna kan hålla sig borta från lönebildningsprocessen.
— Det gör att vi slipper politisk inblandning med exempelvis lagstadgade minilöner, säger Sven Otto Littorin.

Förslaget kommer nu att gå ut på remiss under tre månader.
— Vi ska lyssna in oss på vad de olika aktörerna anser och återkommer senare med en proposition, säger Sven Otto Littorin.