Nyheter

Får tillstånd att bygga ESS

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i en deldom lämnat ESS AB (European Spallation Source) tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för forskning med neutroner i Lunds kommun.

European Spallation Source (ESS) är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Domen innebär att anläggningen kan byggas, men radioaktivt avfall får inte produceras och acceleratorn får inte startas. För det krävs att bolaget ytterligare utreder hur strålningen från verksamheten kan begränsas. Det skriver Växjö tingsrätt i en dom.

ESS-anläggningenska bli en anläggning för forskning, där neutroner används för att få kunskap om olika material och materia. Anläggningen kommer huvudsakligen att utgöras av en acceleratortunnel, en målstationsbyggnad samt ett antal byggnader som bland annat rymmer neutronguider och experimentstationer. Verksamheten har forskningsanknytning till Lunds universitet.

Enligt domstolens bedömning går verksamheten att bedriva med sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått att det inte finns risk för att olägenhet av väsentlig betydelse ska uppkomma

Miljönämnden i Lunds kommun, liksom flera organisationer och enskilda, har invänt mot lokaliseringen bland annat eftersom den skulle ta värdefull åkermark i anspråk.

Domstolen bedömer att ESS-anläggningen är av väsentligt intresse för samhället, såväl nationellt som internationellt, och att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt med en annan lokalisering. De anser att den sökta platsen uppfyller kravet enligt miljöbalken.