Nyheter

Fel att förkasta lågt anbud

NCC Roads får rätt mot Trafikverket och nu måste en upphandling rättas.
Trafikverket hade förkastat ett anbud från NCC, eftersom de ansåg att det var onormalt lågt.
Men nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att det var fel.

Trafikverket genomförde en upphandling som gällde totalentreprenad för utförande av basunderhåll på allmänna vägar i Borlänge under maximalt sex år (inklusive optioner). Lägsta pris har angetts som tilldelningsgrund.
Tilldelningsbeslut meddelades i mars 2014.

Anbudet från NCC Roads förkastades eftersom Trafikverket ansåg att det innehöll ett onormalt lågt pris då prissättning med negativa belopp skett på ett flertal konton och på grund av att NCC inte lämnat någon tillfredsställande förklaring till prissättningen.
Trafikverket ansåg att det kunde befaras att arbetena som omfattades av aktuella konton inte skulle komma att utföras i enlighet med kontraktsvillkoren.

NCC begärde överprövning av upphandlingen och yrkade att den skulle rättas på så sätt att bolagets anbud skulle utvärderas. NCC yrkade att Trafikverket inte följt det kontradiktoriska förfarande som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling, LOU, dels att anbudet inte är onormalt lågt eftersom godtagbara förklaringar lämnats.

Förvaltningsrätten i Falun avslog ansökan om överprövning. NCC tog ärendet vidare till Kammarrätten i Sundsvall, som även de avslog.
NCC överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen, och där får de rätt.  

Enligt domen har Trafikverket inte följt de förfaranderegler som lagen säger vad gäller förkastande av anbud på grund av onormalt lågt pris. Trafikverket har exempelvis inte först skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och därefter gett NCC tillfälle att yttra sig över verkets skäl för att förkasta anbudet.

När det gäller anbudspriserna är dessa inte onormalt låga och NCC har lämnat en fullgod förklaring till det offererade priset, anser rätten.
Det förhållandet att enstaka poster har låga priser saknar betydelse för anbudsgivarens incitament och/eller förmåga att utföra kontraktsarbetena på avtalat sätt om anbudspriset i dess helhet inte är onormalt lågt.

Underinstansernas avgöranden upphävas nu och upphandlingen rättas på så sätt att NCC: s anbud inte ska förkastas på den grunden att det är onormalt lågt.