Nyheter

Felaktiga konsultavtal för 11 miljoner kronor

Sigtuna kommun har vid sexton tillfällen köpt konsulttjänster, bland annat planchef, utan att annonsera upphandlingarna innan kontraktsskrivning.
Nu riktar Konkurrensverket skarp kritik mot kommunen för de inte följt Lagen om offentlig Upphandling, LOU.

Konkurrensverket fick in ett tips om att kommunen köpt konsulttjänster från ett företag i Stockholm utan att annonsera om det.
Konkurrensverket valde att gå vidare och utreda ärendet. De granskade sexton avtal avseende konsulttjänster som kommunen har ingått med leverantören under tre års tid, mellan 2012 och 2014.

Värdet av de granskade avtalen uppgår till över elva miljoner kronor och vart och ett av avtalen har överskridit direktupphandlingsgränsen.
Avtalen har avsett konsulttjänster och konsulterna har fungerat som högre tjänstemän inom kommunen, till exempel planchef.

Sigtuna kommun har angett att de haft en snabb tillväxt, vilket lett till krav på förändringar i organisationen och att hamnat i tidsnöd eftersom de haft svårt att rekrytera kompetent personal.

Konkurrensverket framhåller att det är en kommunal kärnuppgift att rekrytera personal till den typen av tjänster och att det därför är rimligt att anse att en kommun måste kunna förutse behovet av sådana tjänster.
En sedvanlig konkurrensutsättning genom annonsering skulle ha varit möjlig. Det är därför inte förenligt med upphandlingsreglerna att, på det sätt som Sigtuna har gjort, löpande köpa tjänster från samma leverantör.

Att ansöka om upphandlingsskadeavgift är nu inte möjligt, eftersom det måste göras inom ett år från det att det aktuella avtalet ingicks, därför har Konkurrensverket i stället beslutat om ett tillsynsbeslut.