Nyheter

”För hårda krav på tillgänglighet”

Tillgänglighet kan bli ett nytt begrepp i diskrimineringslagen. Det kan leda till att byggnader som fått bygglov efter dagens krav kan bli olagliga i efterhand. Det sågas i grunden av Svenskt Näringsliv.

Utredningen om tillgänglighet för personer med funktionshinder kom tidigare år. Där föreslås att tillgänglighet ska föras in som en diskrimineringsgrund. För arbetslivets del innebär det en utvidgning av diskrimineringsgrunden funktionshinder som enligt utredningen ska komma att gälla även inhyrd arbetskraft och praktikanter på ett företag.

Förslaget anger tumregler för hur bedömningar om vad som är ”skäligt” när det ställs krav på anpassningar av en arbetsplats. Vad som blir resultatet avgörs i sista hand av domstol vid en tvist.

Svenskt Näringsliv anser i sitt remissvar att en lag om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet leder till en dubbel lagstiftning och en rättsosäker situation för företagen.

En byggnad som fått bygglov efter dagens krav på tillgänglighet skulle i efterhand kunna förklaras olaglig i ett diskrimineringsmål.

Organisationen anser också att förslaget inkräktar på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det handlar om att få bestämma vilken bemanning ett företag behöver.

Svenskt Näringsliv invänder också mot krav på tillgänglighet för inhyrd arbetskraft och praktikanter. Argumentet här är gäller även bristen på förutsägbarhet.

Saco och TCO ställer sig positiva till utredningsförslagen. TCO anser därutöver att resonemangen om vad som är skäliga åtgärder bör skärpas. Det ska, anser TCO, vara uppenbart att ett krav på bättre tillgänglighet inte står i proportion till nyttan om det ska godtas.

Ett problem, enligt TCO, är att begreppet tillgänglighet inte ges någon rättslig definition.

Sveriges kommuner och landsting invänder, liksom Svenskt Näringsliv, mot att det som gäller enligt Plan och bygglagen ska kunna prövas mot diskrimineringslagen. Man gör inga arbetsrättsliga invändningar.

Arbetsgivarverket motsätter sig en lagtext som beskriver vad som är skäligt. Det är för föränderligt. Man kritiserar också kravet på att förutse åtgärder och betonar att anpassningar för tillgänglighet bara ska ske i konkreta fall.

Den nuvarande diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder. AD dömde tidigare till Försäkringskassans förmån i ett mål som gällde huruvida en arbetsplats skulle anpassas till en synskadad person med hög kompetens för jobbet. Hon förlorade. Kostnaderna ansågs för höga.

Huruvida regeringen planerar någon proposition är oklart i skrivande stund.