Föreslår utökat undantag för bygglov

Föreslår utökat undantag för bygglov
Regeringen uppdrar åt Boverket att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.
Regeringen anser att kraven på bygglov i Plan- och bygglagen inte bör vara mer omfattande är vad som är motiverat. Därför uppdrar man åt Boverket att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.

Regeringen anser att kraven på bygglov i Plan- och bygglagen inte bör vara mer omfattande än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt.

Regeringen har sedan tidigare infört lättnader i kravet på bygglov i PBL, och erfarenheterna har varit goda. Därför menar man att det finns anledning att överväga om det finns skäl att införa ytterligare lättnader i kravet på bygglov utöver de förslag som Plangenomförandeutredningen har lämnat.

Regeringen uppdrar åt Boverket att:

– utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov,
– överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL, som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, samt
– se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12 från den 15 januari 2013.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 juli 2014. Den del av uppdraget som avser att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3 PBL ska redovisas senast den 12 december 2013.