Nyheter

Förhandlad lön ersätter minimilön

Särskilda utredaren Marie Granlund har lämnat över utstationeringsutredningen till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S). Foto: Anna Sjöström

Nu har utstationeringsutredningen lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.
Förslagen innebär bland annat utökade möjligheter för fackföreningar att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal för utstationerade arbetstagare och fler villkor i lag som tillämpas när en arbetstagare varit utstationerad i mer än 12 månader.
– Det viktigaste förslaget anser jag är det om att minimilönen utgår och att det i stället är kollektivavtal som gäller, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

28 juni förra året antogs EU:s direktiv om ändring av utstationeringsdirektivet. Regeringen utsåg Marie Granlund till särskild utredare med uppdraget att se över hur utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Nu har Marie Granlund lämnat över utredningen till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Utredningen föreslår att det regelverk som i dag gäller för utstationerade arbetstagare kompletteras med de nya reglerna på ett sätt som gör att de kommer att fungera inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen, något som var ett krav till utredaren.

De förslag som nu lämnats över rör i huvudsak tre frågor:

  •  Svenska fackföreningars möjlighet att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal för utstationerade arbetstagare vidgas. Ändringarna innebär att det inte längre kommer att finnas någon begränsning till den miniminivå på lön som finns i dag. I stället ska gälla att den lön som krävs inte får överstiga vad en svensk arbetsgivare som är bunden av det centrala kollektivavtal som lönen har härletts ur ska betala i motsvarande situation.
  • Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare utökas. Bland annat hindras en möjlighet att kringgå reglerna genom att det tydliggörs att en arbetstagare som sänds till Sverige via en mellanhand nu ska anses vara en utstationerad arbetstagare.
  • Fler villkor i lag ska tillämpas när en arbetstagare har varit utstationerad i mer än 12 månader, eller om arbetsgivaren har lämnat en anmälan om det till Arbetsmiljöverket, i mer än 18 månader. Dessutom utökas fackföreningarnas möjlighet att vidta stridsåtgärder för att få till stånd fler villkor för dessa långvarigt utstationerade arbetstagare.

– Det här kommer att förändra en hel del för utstationerade arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. De kommer få ett ökat skydd, säger Marie Granlund.

– Hela principen bakom direktivet och diskussionerna i ministerrådet bygger på likabehandling: lika lön för lika arbete på samma plats. Men det ser olika ut på olika platser, säger Ylva Johansson.

Krav på minimilönen ersätts av lön enligt förhandling mellan parterna.
– Så det är upp till de olika fackförbunden. De sätter lönerna, och vad som ska ingå i lönen, för utstationerade på samma sätt som för de anställda i Sverige. Jag hoppas och tror att det kommer att bli slut på lönedumpningen nu, säger Ylva Johansson.

Utredningen ska nu ut på remiss och längre fram, när beror på hur många synpunkter som kommer från remissinstanserna, lämnas ett förslag till Lagrådet.  
Förslaget är att direktivet träder i kraft 30 juli 2020.

I utstationeringsdirektivet sägs det att det inte ska tillämpas på transportsektorn färrän mobilitetspaketet är i hamn, vilket just nu betyder att i det här lagförslaget omfattas inte transportsektorn. 
– Förhoppningen är att mobilitetspaketet ska vara på plats snart. Nya EU-parlamentet samlas i början av juli ochjag räknad med att de kommer att börja med förhandlingarna då, säger Ylva Johansson. 

Byggnads har länge varit pådrivande för att återupprätta den svenska modellen för att svenska villkor ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Byggnads anser att utredningen tar några steg i rätt riktning men de är djupt kritiska till att svenska regler för resor och traktamenten inte föreslås gälla fullt ut.
– För oss är det självklart att svenska villkor ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Det är dags att vi på riktigt sätter stopp för social dumpning, kommenterar Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads reagerar starkt mot att utredningen inte föreslår att svenska regler för resor och traktamente ska gälla fullt ut. För en byggnadsarbetare som jobbar på annan ort än där personen bor kan det handla om mer än 10 000 kronor i månaden.

– Vi behöver en upprättelse av den svenska modellen – inte en halvmesyr. Utredningen tar några steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt. Att inte följa svenska regler för resor och traktamenten innebär fortsatt att man ställer arbetare mot arbetare. Det kommer vi aldrig att acceptera, säger Johan Lindholm.

Byggnads kommer nu att noggrant analysera förslagen och återkomma med synpunkter i remissvar.

En utstationering föreligger om:

1. En arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land under en begränsad tid arbetar i Sverige.

2. Arbetsgivaren är etablerad i ett annat land och ska utföra en gränsöverskridande tjänst i Sverige.

(Det rör sig om situationer där andra arbets- och anställningsvillkor än svenska tillämpas på arbetstagaren enligt ”vanliga” lagvalsregler.)